Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2013 r.

Burmistrz Gogolina z siedzibą w Gogolinie,

ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654; Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1211;ostatnia zmiana: Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) oraz Uchwały Nr XXIV/250/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury

przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2013 r.

 

I.Rodzaj i zakres zadania

Zakres zadania obejmuje następujące obszary tematyczne:

 • propagowanie kultury narodowej i lokalnej poprzez dofinansowanie działalności zespołów tanecznych i chórów działających na terenie Gminy Gogolin;
 • wspieranie inicjatyw kulturalnych podejmowanych przez społeczności lokalne, w tym mniejszości narodowe i etniczne;
 • propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających kształtowaniu się tożsamości lokalnej oraz integracji społecznej;
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • propagowanie kultury mniejszości narodowych poprzez dofinansowanie działalności zespołów tanecznych i chórów działających na terenie Gminy Gogolin.

III. Wysokość dotacji

 1. Na realizację zadań w 2013 roku planuje się  przeznaczyć kwotę dofinansowania w łącznej wysokości 81.000 zł.
 1. Suma dotacji przyznanych przez Gminę Gogolin na realizację zadań publicznych z zakresu kultury przez podmioty uprawnione w roku 2012 wyniosła 81.000,00 zł. Wykaz zrealizowanych zadań tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztów ze szczególnym uwzględnieniem  wysokości  przekazanych dotacji stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

IV. Zasady przyznawania dotacji

 1. Burmistrz Gogolina przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
 1. Burmistrz Gogolina powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 1. Od decyzji Burmistrza Gogolina w sprawie wyboru oferty i udzielania dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
 1. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować podmiot na dofinansowanie jednego zadania wynosi: 15.000 zł
 1. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 1. Burmistrz Gogolina będzie zlecać realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, przy czym dotacja nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 1.  Udział własny beneficjenta wynosi minimum 10% ogólnej wartości projektu
  w postaci:
 1. środków finansowych min 5% ogólnej wartości projektu, w tym pozyskanych od sponsorów
 2. materiałów i sprzętu wniesionych do projektu
 3. pracy własnej – koszt 1 roboczogodziny określa się maksymalnie na 15 zł.; koszt pracy sprzętu ustala się maksymalnie na 50 zł.

11. Dotacje nie zostaną przyznane na:

 1. remonty budynków,
 2. zadania i zakupy inwestycyjne, środki trwałe,
 3. dotowania przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy na podstawie przepisów szczególnych,
 4. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 5. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 6. działalność gospodarczą podmiotów,
 7. działalność polityczną i religijną.
 1. Oferty wykraczające poza zakres rzeczowy zadania określonego przedmiotem konkursu nie będą rozpatrywane.

13. Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane oferty, które będą pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

V. Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie winno być zrealizowane w 2013 roku, nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
 1. Do rozliczania kosztów zadania będą rozpatrywane wydatki poniesione od daty podpisania umowy do końca terminu realizacji zadania.
 1. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz najwyższą starannością i obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Gogolin.
 1. Wyklucza się możliwość składania kilku ofert przez ten sam podmiot.
 1. Podmiot realizujący zadanie ujęte w ofercie powinien:
 1. realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Gogolin,
 2. wykonać zadania samodzielnie,
 3. posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
 4. posiadać doświadczenie w realizacji zadań w zakresie kultury,
 5. umożliwić organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
 6. prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
 1. Wyłoniony Podmiot zobowiązany jest zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Gogolin. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
 1. Dotowany podmiot zobowiązany jest do:

a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

b) dostarczenie na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego oryginałów dokumentów (rachunków, faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

 1. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
 1.  Środki finansowe przyznane organizacji mogą być przeznaczone na finansowanie:
 1. kosztów osobowych: wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami – zgodne z cenami panującymi na rynku lokalnym,
 2. kosztów administracyjnych zadania (koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, obsługa księgowa) w części dotyczącej realizacji zadania – umowa z osobą fizyczną lub prawną,
 3. kosztów eksploatacyjnych lokalu bezpośrednio związanych z realizacją zdania,
 4. kosztów realizacji zadania wynikających ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, w tym:
 5. usług poligraficznych,
 6. ubezpieczenia uczestników,
 7. obsługi medycznej,
 8. wynajmu obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania,
 9. wyżywienia,
 10. innych kosztów, które zostaną wykazane jako niezbędne do wykonania zadania.
 1.  Środki finansowe przyznane organizacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
 1. zakupu nieruchomości,
 2. wydatków inwestycyjnych, remontów i adaptacji pomieszczeń oraz wydatków na zakup środków trwałych,
 3. prowadzenie działalności gospodarczej,
 4. dotowania przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy na podstawie przepisów szczególnych,
 5. pokrycia deficytu oraz zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 6. podatków z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 7. kosztów związanych z działalnością polityczną lub religijną,
 8. kar i mandatów,
 9. opłat leasingowych oraz zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów.
 1.  Dopuszcza się wykorzystanie dotacji, jako wkład własny w przypadkach składania przez organizacje wniosku o środki zewnętrzne pod warunkiem wykorzystania ich w danym roku budżetowym.

VI. Termin i tryb składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa 21 dnia od ukazania się ogłoszenia na stronie www.bip.gogolin.pl, www.gogolin.pl i  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają oferty realizacji zadania. Wzór oferty określony jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 z 2005, poz. 2207).
 1. Złożone oferty winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, pod rygorem jej odrzucenia.
 1. Oferty należy składać listownie bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, pok. nr 14, do godziny 15.30 ostatniego dnia naboru wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem:„Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin z zakresu kultury w 2013 r.”

Decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu.

 1. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie: www.bip.gogolin.pl, www.gogolin.pl lub w Urzędzie Miejskim w Gogolinie - pok. Nr 2 lub 12.
 1. Oferta powinna zawierać w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,

e) informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,

g) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania oraz inne informacje wymagane zgodnie z niniejszym ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

VII. Załączniki dołączane do ofert:

 1. Aktualny, w dniu złożenia ofert, odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 1. Aktualny statut.
 1. W przypadku partnerstwa: statut partnera oraz umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie partnera).
 1. Ewentualne referencje do realizacji zadania.
 1. Do oferty powinny być dołączone załączniki oryginalne lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku Podmiotów podlegających jednostkom samorządu terytorialnego (nie posiadającym osobowości prawnej) do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty i realizacji zadania. Dla właściwego potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopie dokumentów muszą być opatrzone datą, pieczęcią Podmiotu oraz podpisami uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 21 dni od ustalonej ostatecznej daty przyjmowania ofert.
 1. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gogolina zaopiniuje złożone oferty. Oferty nie spełniające wymogów formalnych (złożone po terminie, na innym formularzu lub bez wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane.
 1. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Gogolina, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji.
 1. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie ustalonym przez strony.
 1. Przy ocenie oferty Komisja oceni:

a) zgłoszone możliwości realizacji zadania;

b) celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z ogłoszeniem;

c) jakość działania i kwalifikacje osób do realizacji zadania,

d) kalkulację kosztów realizacji projektu, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji;

e) posiadane doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze;

f) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

g) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

 1. Po ogłoszeniu wyniku otwartego konkursu ofert Burmistrz Gogolina, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi podmiotami.

IX. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim i związanych z nimi kosztami

1. Wysokość środków finansowych przyznanych w 2012 r. na realizację zadań tego samego typu wyniosła: 81.000 zł

2. Wykaz zadań publicznych z zakresu kultury zrealizowanych w roku 2012 ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

X. Postanowienia końcowe

 1. Wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
 1. W przypadku niewpłynięcia żadnej oferty na realizację zadań w podanym zakresie Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.
 1. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Urzędu Miejskiego może być wyłącznie zawarta umowa.
 1. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie pod numerem telefonu 077 40 76 843
 1. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, a tym samym podpisania umowy w przypadkach:
 1. gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
 2. gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

                                                                           Burmistrz Gogolina

                                                                              Joachim Wojtala

 

PDFogłoszenie o konkursie_Kultura 2013.pdf (2,23MB)

DOCWzór oferty.doc (135,50KB)

DOCUmowa dotacja_wzór.doc (74,00KB)

DOCWzór sprawozdania.doc (119,00KB)

PDFzaproszenie do udzialu w konkursie.pdf (284,52KB)

DOCZalacznik 1 Zgloszenie do komisji.doc (36,00KB)