Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


Zarządzenie Nr Or I.0050.102.2020
Burmistrza Gogolina
z dnia 17 lipca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

 

                     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782) zarządzam, 
co następuje:


§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 zarządzenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, przy ul. Krapkowickiej 6, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Burmistrz
Joachim Wojtala

Załączniki:

PDFObwieszczenie - załącznik do zarządzenia.pdf (91,60KB)
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (skan z odręcznym podpisem).pdf (330,96KB)