Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym

BURMISTRZ GOGOLINA
OGŁASZA

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym, oznaczonej numerem 906/36 z k.m. 13 obręb Gogolin 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00043546/0, położonej w Gogolinie przy ul. Strzeleckiej, o powierzchni 0,1002 ha. Działka jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza wynosi 495 000,00 zł  - netto.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 49 500,00 zł oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia 25 września 2020 r.

Do ceny uzyskanej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów użyteczności publicznej (oznaczenie planu Uu).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG – STRZELECKA” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w terminie do dnia  29 września 2020 r.  w godzinach pracy urzędu.

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko i adres oferenta, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

Dodatkowe warunki przetargu:

1) przedstawienie w formie opisowej i graficznej wiążącej koncepcji sposobu użytkowania i zagospodarowania  nieruchomości;

2)  termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata od daty nabycia.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gogolinie

Burmistrz Gogolina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg.  Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez Gminę. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku, wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Gazecie Wyborczej - komunikaty.

Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.

 

       

                                                                                              Burmistrz Gogolina

                                                                                               Joachim Wojtala

PDFOgłoszenie o przetargu (wersja z odręcznym podpisem).pdf (322,53KB)