Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wszczęcie procedury postępowania administracyjnego odbywa się na wniosek pracodawcy.

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Zgodnie art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.     

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy;
 • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe;
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;
 • oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe, albo kopię dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu;
 • formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • oświadczenie i wykaz otrzymanej pomocy de minimis w danym roku i w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku albo oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • oświadczenie o kosztach poniesionych w związku z prowadzeniem przygotowania zawodowego młodocianego pracownika;
 • pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika;
 • oświadczenie o braku naruszeń  w czasie epidemii;
 • inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy.

DOCXWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.docx (33,44KB)
XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (78,86KB)
DOCXOświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii 6.docx (26,20KB)
DOCXOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.docx (27,58KB)
DOCXOświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.docx (37,88KB)
DOCXOświadczenie o poniesionych kosztach.docx (25,60KB)
 

Przypominamy, że na podstawie §3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Gogolin, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Gogolina.

 

DOCXZawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem.docx (35,99KB)