Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 5 masztów do montowania fotoradarów

Informacja z dnia 27.10.2020 r. o wyniku przetargu na sprzedaż 5 masztów do montowania fotoradarów

Straż miejska w Gogolinie, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 4 informuje, że na ogłoszony przetarg na sprzedaż 5 masztów do montowania fotoradarów w wymaganym okresie nie wpłynęła żadna oferta.


STRAŻ MIEJSKA W GOGOLINIE

47-320 GOGOLIN

UL. KRAPKOWICKA 4

Zgodnie z regulaminem postępowania przy sprzedaży masztów do montowania fotoradaru ustalonym zarządzeniem Komendanta Straży Miejskiej w Gogolinie Nr SM.021.13.2020 z dnia 12.10.2020r.

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ

Masztu do zamontowania fotoradaru Nr 1

Rok produkcji – 2004r., cena wywoławcza: 8 783,32 zł.

Masztu do zamontowania fotoradaru Nr 2

Rok produkcji – 2004r., cena wywoławcza: 8 783,32 zł.

Masztu do zamontowania fotoradaru Nr 3

Rok produkcji – 2006r., cena wywoławcza: 11 586,28 zł

Masztu do zamontowania fotoradaru Nr 4

Rok produkcji – 2006r., cena wywoławcza: 12 416,28 zł.

Masztu do zamontowania fotoradaru Nr 5

Rok produkcji – 2008r.,  cena wywoławcza: 17 445,86 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.10.2020 w Sali OSP w Gogolinie
przy ul. Krapkowickiej 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
500 zł do dnia 23.10.2020r.

Pisemne oferty zgodnie z regulaminem postępowania przy sprzedaży masztów do montowania fotoradaru ustalonym zarządzeniem Komendanta Straży Miejskiej w Gogolinie Nr SM.021.13.2020 z dnia 12.10.2020r. należy złożyć do dnia 23.10.2020r.

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu  26.10.2020 zgodnie z wyżej wymienionym regulaminem.

 

Komendant Straży Miejskiej

Józef Woźny

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr SM.021.13.2020

Komendanta SM w Gogolinie

Z dnia 12.10.2020r.

 

 

RGHULAMIN POSTĘPOWANIA
przy sprzedaży masztów do montowania fotoradaru

 

§1. Przetarg na sprzedaż 5 masztów do montowania fotoradaru organizuje Straż Miejska
w Gogolinie – poprzez rozplakatowanie formalnych ogłoszeń o przetargu na 10 dni wcześniej w tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§2 Przetarg polega na składaniu pisemnych ofert przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zainteresowane nabyciem masztów w siedzibie Straży Miejskiej w Gogolinie przy ul. Krapkowicka 4 w terminie do ostatniego dnia określonego w ogłoszeniu do ich przyjmowania. Oferta winna być złożona w zaklejonych kopertach oznaczona adnotacją: Oferta na kupno masztów fotoradarów, wraz z adresem oferenta.

§3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 500 zł., które stanowić będzie gwarancję wywiązania się z warunków podanych w ofercie. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Straży Miejskiej  BS w Gogolinie
78 8883 0005 2001 0020 6561 0003.

Oferentom którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto bankowe bezpośrednio po jego rozstrzygnięciu. Oferentowi, który nabędzie maszty wpłacone wadium zostanie zarachowane na poczet ceny ich zakupu.

§4. Oferta pod rygorem nieważności powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko, adres oferenta lub Nazwę firmy i adres siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 4. Oświadczenie, że oferent obejrzał przedmiot przetargu i zapoznał się osobiście z jego stanem.
 5. Podanie rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium w przypadku przegrania przetargu przez oferenta.
 6. Proponowaną cenę nabycia masztu , będącego przedmiotem przetargu
 7. Podpis oferenta.

§5. Otwarcie kopert przetargowych dokonuje w terminie określonym w ogłoszeniu, komisja powołana zarządzeniem Komendanta Straży Miejskiej w Gogolinie Nr SM.021.13.2020 z dnia 12.10.2020r.

§6. 1. Przy rozstrzygnięciu przetargu komisja powinna kierować się wartością zakupu masztów z uwzględnieniem amortyzacji, w tym:

 1. Maszt nr 1 cena wywoławcza: 8 783,32 zł.
 2. Maszt nr 2 cena wywoławcza: 8 783,32 zł.
 3. Maszt nr 3 cena wywoławcza: 11 586,28 zł.
 4. Maszt nr 4 cena wywoławcza: 12 416,28 zł.
 5. Maszt nr 5 cena wywoławcza: 17 445,86 zł.

2. Komisja przetargowa wybiera ofertę spełniające kryteria określone w pkt. 1 z zaproponowaną najwyższą ceną.

§7. 1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

2. Część jawna odbywa się w obecności oferentów, Komisja:

 1. Stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,
 2. Ustala liczbę otrzymanych ofert,
 3. Dokonuje otwarcia kopert z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej ( stwierdza spełnienie wymogów określonych w §4),
 4. Przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
 5. Zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu,

3.Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

 1. Obowiązkowo zostały spełnione wymogi określone w §4,
 2. Zostały złożone po wyznaczonym terminie,
 3. Są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

4. Nieobecność oferenta w części jawnej nie powoduje odmowy zakwalifikowania oferty do części niejawnej.

5. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszonym przetargu.

6. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert
i wybiera najkorzystniejszą z nich.

Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu
i zawiadamia oferenta o terminie podpisania umowy kupna/ sprzedaży.

§8. 1. W przypadku złożenia tylko jednej oferty zapewniającą cenę sprzedaży masztów wyższą lub równą wymaganej, przetarg uznaje się rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który ją złożył.

§9. Z przetargu sporządza się protokół i do wiadomości publicznej podaje się ogłoszenie
o wyniku przetargu. Wyniki należy ogłosić poprzez ich wywieszenie w siedzibie jednostki
i  oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§10. Z oferentem który został wyłoniony w toku czynności przetargowej, określonych
w niniejszym regulaminie Straż Miejska zawiera formalną umowę Kupna/ sprzedaży. Termin podpisania umowy nie może być dłuższy niż 7 dni. Zapłata ceny nabycia winna być dokonana w terminie 7 dni od daty otrzymana faktury. Z tytułu niewywiązania się z umowy przez oferenta Straż Miejska pobiera odszkodowanie w wysokości wpłaconego wadium.

§11. Wydanie masztu do montowania fotoradaru następuje protokołem przekazania.