Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje Gminnego Centrum Reagowania

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe:

Wymagane dokumenty

  • wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego,
  • zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,
  • zaświadczenie o wysokości utraconego wynagrodzenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Gogolinie - Wydział Zarządzania Kryzysowego, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, pok. 27a, tel. 0 77 40 76 802, w godzinach pracy Urzędu.

Opłaty

Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Decyzję przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie.

Podstawa prawna

Art. 119a ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej   oraz §1 i §§ 12-14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gogolina. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.
W czasie trwania urlopu bezpłatnego, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa  do wynagrodzenia. (art. 124 ust. 1 i 2).

Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych (art. 119a ust. 2).

Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych (art. 119a ust. 6).

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa  od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (art. 119a ust. 3)

Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego (trwającego ponad trzy miesiące), na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych (art. 119a ust. 5)

WAŻNE: Z uwagi na ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii nie zaleca się osobistego stawiennictwa klientów w siedzibie Urzędu. Podania prosimy składać za pośrednictwem operatora pocztowego, platformy ePUAP lub skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Osobista wizyta w siedzibie Urzędu możliwa jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gogolinie z siedzibą w 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6.

2) Inspektorem ochrony danych jest Pan Jacek Zontek. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, można się skontaktować z nim pod adresem: e-mail  lub listownie na adres Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami, którym jest ustalenie i wypłata należnego świadczenia pieniężnego.

4) Dane osobowe po realizacji celu będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących w Administratora, który wynosi 10 lat.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie numeru rachunku bankowego jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania wypłaty naliczonego świadczenia pieniężnego. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ułatwi i przyspieszy kontakt z wnioskodawcą.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób opierającym się wyłącznie na zautomatyzowany przetwarzaniu, w tym również w formie profilowania.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Załączniki do sprawy:

DOCXWniosek żołnierza rezerwy oraz osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, o ustaleni i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego.docx (17,48KB)

DOCWzór zaświadczenia o wysokości utraconego wynagrodzenia dochodu.doc (30,50KB)