Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury fizycznej

Zarządzenie Nr OR.I.0050.203.2020
Burmistrza Gogolina

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury fizycznej

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 15, ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020) i § 2 Uchwały nr XXX/314/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z 30 listopada 2020 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, Burmistrz Gogolina zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 1 grudnia 2020 r. na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin, związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej na 2021 rok, obejmujących prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim oraz organizację i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZarządzenie OR.I.0050.203.2020 (wersja dostępna).pdf (180,71KB)
PDFZarządzenie nr Nr OR.I.0050.203.2020.pdf (646,48KB)