Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2021
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.  910  i 1378) zarządzam, co następuje: 
§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Rekreacji oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Gogolin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.9.2021
Burmistrza Gogolina
z dnia 14 stycznia 2021 r.

Lp.

Terminy

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji przez rodziców dziecka już uczęszczającego do przedszkola, oddziału przedszkolnego – o woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022.

22-28 luty 2021 r.

nie dotyczy

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1-15marca 2021 r.

1-7 czerwca 2021 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

do 29 marca 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

30 marca 2021 r.

22 czerwca 2021 r.

5.

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola

30 marca - 9 kwietnia 2021 r.

22-29 czerwca 2021 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 kwietnia 2021 r.

30 czerwca 2021 r.

7.

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania do wskazanego przez Burmistrza Gogolina przedszkola.

do 28 maja 2021 r.

nie dotyczy

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.9.2021
Burmistrza Gogolina
z dnia 14 stycznia 2021 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 - 26 marca 2021 r.

od 04 - 07 maja 2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

od 29 -16 kwietnia

 2021 r.

od 10- 20 maja 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 kwietnia 2021 r.

21 maja 2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20 kwietnia 2021 r.

24 maja 2021 r.

 

Pliki do pobrania:
1. Zarządzenie Nr OR.0050.9.2021 Burmistrza Gogolina z dnia 14 stycznia 2021r r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 PDFZarządzenie Nr OR_0050_9_2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (skan z odręcznym podpisem).pdf (606,48KB)

2. Uchwała Nr VII_66_2019  Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin PDFUchwała Nr VII_66_2019 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.pdf (541,36KB)

3. Uchwała Nr XXXI_268_2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie określonych wymagań
PDFUchwała Nr XXXI_268_2017 w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych.pdf (111,22KB)