Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert - ochrony zdrowia

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.56.2021
BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych gminy z zakresu ochrony zdrowia

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz 713 i 1378) i art. 48 ust 1 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz 1398, 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401, z 2021r. poz. 97 i 159) Burmistrz Gogolina zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 8 lutego 2021 r. na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin zawiązanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie programu polityki zdrowotnej pn. "Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020", wydłużonego do 2022 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie nr XXVI/290/2020 dnia 13 czerwca 2020 r. skierowany do publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność medyczną, zgodnie z treścią określoną w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

 

Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.56.2021
Burmistrza Gogolina
z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia

W terminie wskazanym w ogłoszeniu tj.do dnia 23 luty 2021 r. wpłynęła jedna oferta. W dniu 26 marca 2021 r., Komisja Konkursowa, powołana przez Burmistrza Gogolina, dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty i postanowiła nie rozstrzygać ogłoszonego w dniu 8 lutego 2021 r. konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia.

PDFZarządzenie.OR.0050.56.2021 (skan z odręcznym podpisem).pdf (147,65KB)