Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

 

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę 918/9 k.m. 13 obręb Gogolin 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00070506/6, położonej w Gogolinie przy Placu Dworcowym nr 3, o powierzchni 0,0752 ha. Działka jest własnością Gminy Gogolin, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług - oznaczenie planu 1MWU.

Na działce tej posadowiony jest budynek mieszkalny wielorodzinny mieszczący 5 samodzielnych lokali mieszkalnych oraz budynek gospodarczy.

 1. Lokal nr 1 objęty KW  OP1S/00070507/3, usytuowany na parterze budynku o powierzchni użytkowej 61,40 m 2
 2. Lokal nr 2 objęty KW  OP1S/00070511/4, usytuowany na I piętrze budynku o powierzchni użytkowej 64,40 m 2
 3. Lokal nr 3 objęty KW  OP1S/00070508/0, usytuowany na parterze budynku o powierzchni użytkowej 37,70 m 2
 4. Lokal nr 4 objęty KW  OP1S/00070509/7, usytuowany na I piętrze budynku o powierzchni użytkowej 65,30 m 2
 5. Lokal nr 5 objęty KW  OP1S/00070510/7, usytuowany na parterze budynku o powierzchni użytkowej 23,40 m 2

Poszczególnych lokale obciążone są opłatą przekształceniową na rzecz Skarbu Państwa do ponoszenia której zobowiązany jest każdoczesny właściciel nieruchomości.

Stan techniczny budynku i lokali mieszkalnych jest zły i nadaje się do kapitalnego remontu.

Cena wywoławcza wynosi 320 000,00 zł   

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 32 000,00 zł oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia 1 czerwca 2021 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG – PLAC DWORCOWY – LOKALE MIESZKALNE” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w terminie do dnia  7 czerwca 2021 r.  w godzinach pracy urzędu.

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko i adres oferenta, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

Dodatkowe warunki przetargu:

 1. przedstawienie w formie opisowej i graficznej wiążącej koncepcji sposobu użytkowania  i zagospodarowania  nieruchomości;
 2. termin zagospodarowania nieruchomości – dwa lata od daty nabycia.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 1000 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gogolinie

Burmistrz Gogolina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg.  Całkowitą należność za nieruchomość należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez Gminę. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne ponosi kupujący.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP oraz w tygodniku Nowiny Krapkowickie.

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Planowania i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Gogolina

                                                                                                                         Joachim Wojtala