Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert - pomoc społeczna

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.81.2021
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 26 maja 2021 r.
 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
 
Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje :
§ 1. W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin wyłoniono ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin "Okaż Serce Innym", 47-320 Gogolin, ul.Plac Dworcowy 2.
§ 2. Na realizację zadania wymienionego §1 przyznano dotację w kwocie 10 000,00 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala