Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół V Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

Protokół Nr V/2021

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów II kadencji w Gogolinie

z dnia 30.06.2021 r.,

które odbyło się w Centrum Przesiadkowym w Gogolinie

w godz. 10.00-12:40

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Broj Krystyna;

2) Fesser Renata;

3) Halski Andrzej;

4) Hońka Ginter;

5) Kuchnia Anna;

6) Mnich Maria;

7) Nadbrzeżny Jan;

8) Nowak Elżbieta;

9) Reinert Józef;

10) Sapok Maria;

11) Szatka Maria;

12) Wandrowski Dariusz;

13) Wiora Marta.

Nieobecni:

 1. Gabor Wiktor
 2. Sadowska Henryka

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala –Burmistrz Gogolina;
 2. Piotr Czok – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie;
 3. Bogusław Leśkiewicz – Sekretarz Gminy;
 4. Jolanta Matuszek – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gogolinie;
 5. Dorota Dobiecka  – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
 6. Ewa Wiora – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej;
 7. Piotr Giecewicz – Dyrektor Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie;
 8. Ewa Krancioch-Schynol – Z-ca Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie;
 9. Iwona Cimek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie;
 10. Iwona Skowronek – Dyrektor DSS „Św. Barbara” w Kamionku;
 11. Tadeusz Byrski – Naczelnik Wydziału Gminnego Centrum Reagowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 12. Katarzyna Lindhorst – Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji;
 13. Depta Justyna–  Inspektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 14. Beata Worotniak – koordynator.

Ad. 1 i Ad.2

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Jan Nadbrzeżny, przywitał na wstępie wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości i poinformował, że na podstawie listy obecności, Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 13 członków Gminnej Rady Seniorów.  

Następnie złożył życzenia urodzinowe panu Andrzejowi Halskiemu – członkowi GRS, który miał urodziny w dniu 14.06.

W dalszej części poinformował, że na początku maja zmarła pani Barbara Dołowicz – Dyrektor DSS Św. Barbara w Kamionku, po czym uczczono minutą ciszy Jej pamięć.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który wcześniej otrzymali wszyscy członkowie GRS:

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego GRS sprawozdania z działalności
  w okresie między posiedzeniowym.
 4. Informacja o sytuacji zdrowotnej w Gminie Gogolin.
 5. Przedsięwzięcia społeczno-kulturalne na rok 2021.
 6. Przedstawienie wniosków z Raportu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2016-2020.
 7. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS w III kwartale 2021 r.
 8. Wolne wnioski, sprawy bieżące, zapytania.
 9. Zakończenie obrad posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 glosami „za”.

Przewodniczący GRS poinformował również, iż z IV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów, który się odbyło w dniu 26 czerwca 2020r. sporządzono protokół, który znajduje się na Sali do wglądu oraz jest dostępny także na stronie www.bip.gogolin.pl.

Ponadto przekazał Seniorom, że jeśli by mieli ciekawe materiały do Kroniki, to można je dostarczać do Urzędu Miejskiego do p. Justyny Depta.

Ad. 3

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie zgodnie z porządkiem obrad przedstawił sprawozdanie z działalności między posiedzeniami Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie za okres od 26.06.2020 r. do 30.06.2021 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów II kadencji w Gogolinie od dnia 26.06.2020 r. do 30.06.2021 r.

W sytuacji utrzymującego się przez cały miniony czas alertu sanitarnego spowodowanego pandemią posiedzenia GRS nie mogły dojść do skutku i były dwukrotnie odwoływane.

GRS była w stałym kontakcie z Burmistrzem Gogolina i Przewodniczącym Rady Miejskiej w kwestiach związanych z ochroną mieszkańców, w szczególności środowiska seniorów przed skutkami pandemii.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że staraniem Urzędu Miejskiego seniorom zostały dostarczane kilkakrotnie maseczki ochronne, które rozwozili strażacy z OSP.

Za okazywaną troskę o bezpieczeństwo mieszkańców całej naszej gminy, za wyjątkowo sprawne zorganizowanie szczepień ochronnych należą się słowa podziękowania Burmistrzowi Gogolina, Radzie Miejskiej, Dyrektorowi oraz pracownikom (pielęgniarkom, lekarzom etc.) Gminnego Ośrodka Zdrowia, wszystkim podległym służbom (strażakom z OSP, Straży Miejskiej), pracownikom OPS, Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego), a także innym organizatorom działań ochronnych.

W okresie sprawozdawczym członkowie GRS uczestniczyli w następujących zdarzeniach.

21.09.2020 r.

Uczestniczono (Przewodniczący GRS) w zebraniu wiejskim w Malni, na którym rada sałecka przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności oraz propozycje wykorzystania funduszu sołeckiego. Rozmawiano również o inwestycjach na terenie tej miejscowości, jakie samorząd gminny zaplanował w kolejnym roku budżetowym.

30.09.2020 r.

Uczestniczono (Przewodniczący GRS) w XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.

08.11.2020 r.

Przesłano e-mail do dyspozycji niektórym członkom GRS z ofertą pomocy psychologicznej dla osób, które dotknięte zostały pandemią. Wspomnianą pomoc zaoferowało TSKN.

17.11.2020 r.

Uczestniczono w pogrzebie śp. Norberta Urbańca, wieloletniego i zasłużonego dla naszej gminy Burmistrza Gogolina.

Pod koniec grudnia 2020 r. rozprowadzono wśród seniorów w Gminie Gogolin „kopertę życzliwości”.

12.01.2021 r.

Przekazano do Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego materiał informacyjny (ankietę) nt. działalności GRS w Gogolinie.

09.02.2021 r.

Wiceprzewodnicząca GRS, Marta Wiora przekazała propozycje do programu rewitalizacji miejsc wypoczynku dla seniorów (dot. parku przy ul. Ligonia).

17.02.2021 r.

Wspólnie z Martą Wiora, Wiceprzewodniczącą GRS oraz przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych świadczących usługi społeczne uczestniczono w grupowym wywiadzie środowiskowym pn. „Przeprowadzenie diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych w Gminie Gogolin”. Spotkanie miało miejsce                            w GOK w Gogolinie.

19.02.2021 r.

Członkowie GRS (dysponujących adresem e-mail) wzięli udział w konsultacjach społecznych wypełniając ankietę zamieszczoną na stronie UM w Gogolinie. Wspomniana ankieta dotyczyła „aktualizacji lokalnego programu rewitalizacji miasta Gogolin na lata 2016 – 2023”.

23.02.2021 r.

Odbyło się posiedzenie komisji konkursowej - „Najbardziej aktywny i kreatywny sołtys, przewodniczący zarządu dzielnicy gminy Gogolin”. Na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Gogolina wpłynęły cztery sprawozdania (Kamionek, Malnia, Obrowiec, Zakrzów, Strzebniów), które były oceniane przez komisję.

02.03.202`1 r. oraz 05.03.2021 r.

Odbyły się kolejne posiedzenia w/w komisji konkursowej i przedstawienie oceny działalności sprawozdań sołtysów i zarządu dzielnicy.

04.03.2021 r.

W GOK odbyło się spotkanie wiosenno-wielkanocne seniorów. Tematem spotkania były wspomnienia z lat młodości o wiośnie i świętowaniu, z którego jest film na stronie GOK.

07.04.2021 r.

Odbyło się spotkanie konsultacyjne z Burmistrzem Gogolina dot. seniorów, w którym uczestniczyła również p. Jolanta Matuszek – prezes UTW.

Burmistrz Gogolina zapoznał zebranych z koncepcją zagospodarowania parku przy ul. Ligonia (przedstawił dwie wersje zagospodarowania). Następnie zaakceptowano koncepcję uwzględniającą partnera zewnętrznego - właściciela terenu przyległego. Na terenie przewidziano urządzenia rekreacyjne, usprawniające dla wszystkich grup wiekowych, siedliska kwiatów i ziół, także różnorodnej zieleni, która zostanie tam nasadzona. W tym przypadku do rozważenia jest udział seniorów w pracach przy nasadzaniu zieleni.

Podczas tego spotkania zapoznano z przygotowaniami do budowy nowej przeprawy komunikacyjnej tzn. mostu południowego przez rz. Odrę, wiaduktu nad linią kolejową w Gogolinie i sytuacją na budowie przejścia podziemnego w centrum miasta pod tą linią kolejową. Przejście podziemne wraz windą dla niepełnosprawnych ma być oddane do użytku jesienią br.

04.05.2021 r.

Wraz z Burmistrzem Gogolina i Przewodniczącym Rady Miejskiej, pracownikami UM, kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Gogolin uczestniczono w pogrzebie śp.Barbary Dołowicz – dyrektora DSS „św. Barbara” w Kamionku. Uroczystość pogrzebowa zgromadziła wiele osób – wśród nich grupę pensjonariuszy i współpracowników z DSS Kamionek oraz przyjaciół zmarłej, zasłużonej dla środowiska seniorów.

21.05.2021 r.

Uczestniczono (Przewodniczący GRS) w wycieczce rowerowej do Obrowca zorganizowanej przez UTW Gogolin. Udział w niej wzięło ponad 20 osób, które z przewodnikiem p. J. Szulcem – mieszkańcem tej miejscowości, zarazem miłośnikiem historii Obrowca zwiedzano urokliwe tereny nad rz. Odrą, ruiny zamku Zakonu Templariuszy i podziwiano w tej okolicy starodrzew, w tym pomnik przyrody kilkusetletni dąb - „Pistulka”.

08.06.2021 r.

W Centrum Przesiadkowym w Gogolinie odbyło się spotkanie w ramach Porozumiena na Rzecz Lokalnego Partnerstwa. Wzięli w nim udział sołtysi i przewodniczący zarządów dzielnic, liderzy stowarzyszeń, kierownicy jednostek organizacyjnych. Dokonano podsumowania konkursu na najbardziej aktywnego i kreatywnego sołtysa/przewodniczącego zarządu dzielnicy, następnie wręczono wyróżnienia i nagrody. Zapoznano też z programem imprez społeczno – kulturalnych na najbliższe miesięce tego roku.

09.06.2021 r.

W restauracji „Centrum” w Gogolinie zorganizowano uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki i uczestniczyło w nim ok. 50 osób ze środowiska seniorów. 

16.06.2021 r.

Uczestniczono (Przewodniczący GRS) w wycieczce rowerowej do Kamienia Śląskiego zorganizowanej przez UTW Gogolin. Mimo upału uczestnicy przejechali trasę polno-leśną jadąc z Gogolina poprzez Kamionek i potem już u celu obok sanatorium skorzystali z krioterapii metodą ks. Kneippa. Na zakończenie odwiedzili pięknie zagospodarowane pole golfowe, gdzie w kawiarence degustowali lody.

28.06.2021 r.

W GOK w Gogolinie odbyło się spotkanie członków Klubu Seniora z przedstawicielem/agentem TU „Prudential” nt. ubezpieczenia na życie.

Na koniec Przewodniczący poinformował, że godne uwagi są niektóre przedsięwzięcia skierowane także do środowiska seniorów, np. placówki kultury, tj. Gminna Biblioteka Publiczna, GOK, które przy współpracy ze szkołami we wrześniu i październiku 2020 r.  organizowały spotkania online w ramach projektu „Senior w przestrzeni online mimo, iż koronawirus szaleje wśród nas”. W ten sposób nasi seniorzy mogli bezpiecznie kontaktować się (spotykać) uczestnicząc w interesujących zajęciach. Odbyły się spotkania z przyjaciółmi z Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim, z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śląskim (z oddziałami przedszkolnymi), z pracownikami GBP, którzy zachęcali do czytania książek. Odbyło się również wspólne oglądanie filmów na ekranie. To wszystko dzięki współpracy z DSS „św. Barbara” w Kamionku, gdzie seniorzy mogli kontaktować się ze sobą. Projekt finansowano ze środków programu: „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenia Krainy św. Anny.

Przewodniczący GRS dodał, że należy też wspomnieć, iż w II Senioralnym Konkursie Literackim nt. „XX wiek w moich wspomnieniach” wzięli udział seniorzy z Gminy Gogolin. Podczas gali podsumowującej konkurs, która odbyła się 31.05.br na Zamku w Mosznej przedstawicielki naszej gminy – Aniela Lempart z Gogolina oraz Aniela Michna z Kamionka otrzymały nagrody, które wręczyła Zuzanna Donath-Kasiura - Wicemarszałek Województwa Opolskiego. Wszystkie prace konkursowe będą opublikowane na stronach Forum Seniorów Województwa Opolskiego.

W imieniu GRS gratulacje dla p. Iwony Skowronek z okazji wyboru na stanowisko dyrektora Domu Spokojnej Starości „św. Barbara” w Kamionku. Pani Iwonie powierzono tę funkcję w wyniku konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Gogolina.

p. Jolanta Matuszek – prezes UTW w Gogolinie odniosła się do wycieczki UTW wraz z pozostałymi Seniorami na Tempelberg w Obrowcu, że za każdym razem jak mają wycieczkę, to jest taka myśl a zarazem pomysł, ażeby stworzyć szlak templariuszy na Tempelberg, ponieważ są odpowiednie dokumenty historyczne, na których można by się oprzeć jak i zarówno byłoby to dobre dla promocji Gminy.

Burmistrz Gogolina odniósł się do wniosku od p. Jolanty Matuszek informując, że z inicjatywy Marszałka Województwa Opolskiego realizowany jest projekt pod nazwą „Opolskie na rowery” i do tego projektu przystąpiła również Gmina Gogolin. W ramach tego projektu zostanie opracowana sieć ścieżek rowerowych. Ponadto Gmina Gogolin 3 lata wcześniej przystąpiła do projektu w ramach Aglomeracji Opolskiej, gdzie od granicy Opola po wałach ma być zrobiona ścieżka rowerowa, która będzie szła przez gminę Krapkowice, Gogolin i Zdzieszowice aż po Górę Św. Anny. Przy tej okazji opracowano grafik, sieć ścieżek rowerowych na terenie gminy Gogolin i jedna ścieżka będzie włączona do projektu „Opolskie na rowery” (będzie się zaczynał przy zamku w Rogowie Opolskim, aż po Ogród Bioróżnorodności przy ul. Powstańców w Gogolinie). Kolejna koncepcja to jest budowa ścieżki w Kamieniu Śląskim. Dodał, że wniosek pani Prezes jest jak najbardziej słuszny i zasugerował i zaproponował, aby zgłosić go w ramach budżetu obywatelskiego i wtedy to mieszkańcy zadecydują na co podzielić środki.   Ponadto poinformował, że można otrzymać bezpłatne mapki tras rowerowych dla miejscowości Kamień Śląski, Gogolin i Malni, natomiast pozostałe miejscowości będą na bieżąco uzupełniane.

Przewodniczący GRS w Gogolinie odniósł się również do wypowiedzi pana Burmistrza informując, że przydatne informacje usłyszał, ponieważ sam często jeździ rowerem po Gminie i chciałby zaproponować w związku z tym spotkanie z Policją w celu omówienia spraw związanych z przepisami ruchu pieszych i przepisami dla rowerzystów, ponieważ coraz częściej słyszy się o zdarzeniach z udziałem pieszych i rowerzystów.

Ponadto dodał, że w poniedziałek tj. 5 lipca w Klubie Seniora ma odbyć  się spotkanie na ten temat.

Na koniec Przewodniczący GRS zapytał czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania. W związku z brakiem uwag zapytał, kto z członków GRS jest za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie z działalności w okresie między posiedzeniowym zostało przyjęte jednomyślnie 13 głosami za.

Ad. 4

Przewodniczący GRS w Gogolinie poprosił p. Ewę Krancioch-Schynol – Z-cę dyrektora GOZ w Gogolinie o przedstawienie informacji na temat jak wygląda sytuacja zdrowotna w Gminie Gogolin.

p. Ewa Krancioch-Schynol – Z-ca dyrektora GOZ w Gogolinie poinformowała, że od początku stycznia br. prowadzi punkt szczepień przeciw Covid-19 i do dnia 29 czerwca br. udało się zaszczepić 3008 osób i 2672 osoby są zaszczepione 2 dawkami (pfeizer i moderna). Na chwilę obecną są zapisy na najbliższe 3 tygodnie i są jeszcze wolne miejsca. Dodatkowo wspomniała, że Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie w okresie 30.06.2020 – 30.06.2022 będzie realizował projekt „Kompleksowa opieka nad osobami starszymi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 dla osób w wieku poprodukcyjnym. W ramach tego projektu pacjenci mają dostęp do opieki fizjoterapeutycznej, pielęgniarskiej, porad dietetycznych, psychologicznych i logopedycznych. Dodatkowo jest to opieka w ramach wizyt domowych i objęto nimi 30 osób z województwa opolskiego i na chwilę obecną brak jest wolnych miejsc.

Ponadto poinformowała, że na początku miesiąca GOZ w Gogolinie złożył wniosek „Poprawa jakości życia osób starszych ze schorzeniami reumatycznymi poprzez zwiększenie dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych” do UMWO w Opolu, który dotyczy również osób starszych na kwotę 469 tys. zł.

p. Beata Worotniak – koordynator z UM w Gogolinie zaapelowała do grupy osób 60+ , że jeżeli znają jakieś osoby, które jeszcze nie zostały zaszczepione, bądź nie mają jak dojechać do punktu szczepień, to Urząd Miejski pomoże zorganizować taki transport.

p. Jolanta Matuszek – Prezes UTW – poinformowała o projekcie „Niesamodzielni” i jest to program dotyczący opaski elektronicznej dla osób powyżej 60 roku życia, który w momencie kryzysu lub upadku wzywa pomocy.

p. Dorota Bobiecka – Kierownik OPS – poinformowała, że Gmina Gogolin jest partnerem w tym projekcie „Niesamodzielni”, który rusza już od jutra, czyli 01.07. i tym projektem będą objęte osoby w podeszłym wieku, które mają problemy z zaspokajaniem swoich czynności dnia codziennego.

Reinert Józef – zapytał ile jest procent mieszkańców z Gminy Gogolin jest zaszczepionych?

p. Beata Worotniak poinformowała, że w pełni zaszczepionych mieszkańców z Gminy Gogolin na dzień 29 czerwca br. jest  31,6 %

Ad. 5

Przewodniczący GRS w Gogolinie poprosił w pierwszej kolejności p. Iwonę Cimek – Dyrektora GOK w Gogolinie o przedstawienie informacji społeczno-kulturalnych na rok 2021.

Iwona Cimek – dyrektor GOK w Gogolinie przedstawiła informacje kulturalne na rok 2021r. informując, że szczegóły i bieżące aktualności można śledzić na ich stronie internetowej.

p. Ewa Wiora – dyrektor GBP w Gogolinie przedstawiła informacje bieżące na temat działań kulturalnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie.

p. Piotr Giecewicz – dyrektor ZRS w Gogolinie przedstawił informacje sportowe przygotowane przez ZRS w Gogolinie na rok 2021r.

p. Marta Wiora – Wiceprzewodnicząca GRS poinformowała, że 5 lipca br. w GOK w Gogolinie jest zorganizowane spotkanie z Policjantem z Komendy Powiatowej w Krapkowicach nt. zagrożeń i oszustwach na Seniorach, jak również będzie informować o nowych przepisach ruchu drogowego. Ponadto 6 lipca br. jest zorganizowany wyjazd rekreacyjny do Pokrzywnej dla 50 osób.

Następnie Przewodniczący GRS w Gogolinie poprosił o zabranie głosu przez Burmistrza Gogolina, ponieważ w związku z licznymi obowiązkami służbowymi, Burmistrz musi szybciej opuścić posiedzenie Sesji.

Burmistrz Gogolina na wstępie poinformował o zmianach w jednostkach organizacyjnych Gminy Gogolin i tak OPS przekształci się od 1 lipca br. w Centrum Usług Społecznych (CUS), która się mieści przy Placu Dworcowym 3 w Gogolinie na czele z kierownikiem p. Dorotą Dobiecką. Ponadto w tym samym budynku zostanie uruchomiony Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) na czele z p. Jolantą Matuszek – prezes, a jego uroczyste otwarcie będzie 9 lipca br.

Następnie przekazał, że decyzją Rady Miejskiej w Gogolinie budynek po byłym OPS zostanie przejęty przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie i będzie tam Centrum Opieki Senioralnej. Zostaną tam również przeniesione gabinety rehabilitacyjne z ul. Strzeleckiej 1.

Dodatkowo poinformował o mieszkaniach dla seniorów w Kamionku, jednak to jest na etapie projektu.

Ponadto Burmistrz po raz kolejny odniósł się do ścieżek rowerowych informując, aby nie mieszać ścieżek turystycznych ze ścieżkami rowerowymi wewnątrz gminy, czyli w mieście i na wioskach, które idą do bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poinformował, że Gmina Gogolin nie jest właścicielem wszystkich chodników i dróg a wnioski można składać tylko tam, gdzie gmina jest właścicielem albo tam gdzie jest prawo do dysponowania nimi. Przekazał, że kompleksowo będzie się budować ścieżki, rozpoczynając od dzielnicy Karłubiec. Ponadto poinformował, że jest po wstępnych rozmowach z marszałkiem Andrzejem Bułą i Zarządem Dróg Wojewódzkich i jeszcze w tym roku zostaną rozpoczęte prace nad przebudową ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Krapkowickiej w Gogolinie. Dodał, że również jest po wstępnych rozmowach ze Starostą Krapkowickim, że gmina zakupi grunty potrzebne do wybudowania ścieżki w Górażdżach aż do ronda na Kamień Śl. i Gogolin.

Na koniec poinformował o budowie nowego żłobka oraz przedszkola przez prywatnego inwestora, gdzie Gmina Gogolin będzie tylko dofinansowywać koszty pobytu dziecka.  Znajdować się będzie na osiedlu Dębowym w Gogolinie i będzie to kompleksowy obiekt m.in. z placem zabaw.

Kończąc podziękował wszystkim Seniorom za ostatni wspólny rok, pomimo ciężkiego czasu związanego z pandemią koronawirusa, życząc jednocześnie dużo zdrowia.

Ad. 6

Przewodniczący GRS w Gogolinie poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie wniosków
z Raportu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2016-2020.

Sekretarz Gminy poinformował, że uchwałą Nr XX/177/2016 Rada Miejska w Gogolinie w dniu 31 maja 2016r. przyjęła Gminna Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020. W Strategii na podstawie dokonanej diagnozy sformułowano następującą misję:

Misją polityki społecznej gminy Gogolin jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych warunków rozwoju osobistego i społecznego; wspomagania najsłabszych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja środowisk.

Nadzór i monitoring strategii został przypisany Ośrodkowi Pomocy Społecznej. W tym momencie trudno mówić by tylko OPS wykonywał to zadanie, gdyż realizatorami w związku z zakresem tej strategii byli generalnie wszyscy począwszy od Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez Urząd Miejski w Gogolinie tj. Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, Dom Spokojnej Starości w Kamionku, Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie, Straż Miejska w Gogolinie, a także placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, organizacje pozarządowe i inne instytucje obejmujące swoim działaniem teren Gminy Gogolin. Podsumowując wskazał, że w sprawozdaniu, które zostało przygotowane znajdują się sprawozdania wszystkich tych jednostek, które brały udział w realizacji strategii, ujęto w nim również cele główne, cele szczegółowe i to jakie wskaźniki zostały osiągnięte w ramach tych poszczególnych celów. Sekretarz wymienił 5 głównych celów, które były opracowane w ramach tej strategii tj.

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

2. Wzmacnianie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

3. Stwarzanie jak najlepszych warunków do życia i rozwoju osób w podeszłym wieku

4. Ograniczanie problemu bezdomności

5. Wykorzystanie kultury jako instrumentu wspomagającego profilaktykę i rozwiązywanie problemów społecznych.

Podsumowując przekazał, że należy stwierdzić, iż cele postawione w omawianej strategii zostały zrealizowane, jednakże stale jesteśmy pod presją wzrastającego zakresu zadań stawianych przed instytucjami pomocy społecznej, spowodowaną zwiększającym się ciężarem gatunkowym i stopniem trudności generowanych takich czynników, jak redukcja zatrudnienia, deficyt nowych miejsc pracy, wzrost kosztów związanych z ochroną zdrowia i rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Dynamiczne przemiany powodują wzrost znaczenia kształtowania odpowiedniej strategii ośrodków pomocy społecznej. Konieczne jest nieustanne monitorowanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego ośrodków i dostosowywanie się do zmian.

Odpowiedzią na potrzebę zmiany funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców podjęta została UCHWAŁA NR XXXVI/396/2021 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gogolinie przez przekształcenie funkcjonującego w Gminie Gogolin Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.

Dobrem nadrzędnym strategii rozwiązywania problemów społecznych jest człowiek – jego potrzeby zarówno w kontekście indywidualnym, jak i społecznym, dlatego Zarządzeniem Burmistrza Gogolina powołano Zespół ds. opracowania nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025, dla którego to zespołu opracowany Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021  oraz wykonana na zlecenie Burmistrza Gogolina „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Gogolin będzie materiałem wyjściowym do jego opracowania.

Przewodniczący GRS podziękował panu Sekretarzowi za przybliżenie materiału dotyczącego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2016-2020.

Ad. 7

Przewodniczący GRS w Gogolinie w trakcie trwania Posiedzenia Rady Seniorów rozdał Harmonogram dyżurów na III Kw.2021P. Dodał, że w związku z tym, iż 6 lipca br. jest organizowana wycieczka do Pokrzywnej, dlatego proponuje się dyżury w kolejny wtorek tj. 13 lipca br. Następnie przedstawił harmonogram, który przedstawia się następująco:

13.07.2021 r. (CAW Chorula) – pan Dariusz Wandowski;

13.07.2021 r. (sołtysówka budynek przedszkola w Kamionku) – pani Renata Fesser;

13.07.2021 r. (Świetlica w Malni) – pan Jan Nadbrzeżny;

13.07.2021 r. (Świetlica w Górażdżach) – pani Elżbieta Nowak;

13.07.2021 r. (Świetlica w Kamieniu Śląskim) – pan Józef Reinert;

13.07.2021 r. (Salka DFK w Obrowcu) – pani Marta Wiora;

13.07.2021 r. (Świetlica w Zakrzowie) – pan Wiktor Gabor;

13.07.2021 r. (CAW Odrowąż) – pan Ginter Hońka;

13.07.2021 r. (CUS Gogolin) – pani Maria Szatka;

03.08.2021 r. (CUS Gogolin) – pani Henryka Sadowska;

07.09.2021 r. (CUS Gogolin) – pan Andrzej Halski.

Ad. 8

Przewodniczący GRS w Gogolinie poinformował, że wpłynęło pismo z Senatu Rzeczpospolitej Polskiej podpisane przez Marszałka Senatu w sprawie Apelu do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich seniorów.  

Ad. 9                                        

Przewodniczący GRS w Gogolinie w związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad  
o godz. 12.40 zakończył V Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

 

 

                                Przewodniczący
                                Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

Protokołowała

Justyna Depta                                                                                        Jan Nadbrzeżny

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów

Zał. Nr 2 – lista zaproszonych gości na Posiedzenie.

 

PDFProtokół Nr V_2021 z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów II kadencji w Gogolinie z dnia 30.06.202, które odbyło się w Centrum Przesiadkowym w Gogolinie w godz. 10.00-12.00 (skan z odręcznym podpisem).pdf (1,16MB)