Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia na 2021 rok - Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.126.2021
BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r. poz. 1372) w związku z art. 48 ust. 1 i art. 48 b ustawy dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1285) zarządzam co następuje :

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, obejmujący zadania z zakresu ochrony zdrowia, na realizację programu polityki zdrowotnej, pn. "Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020" wydłużony Uchwałą nr XXVI/290/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 sierpnia 2020 r.,do 2022 r. skierowany do publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r. poz. 711) prowadzących działalność medyczną w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie www.bip.gogolin.pl, na stronie internetowej gminy www.gogolin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.126.2021 (wersja dostępna).pdf (343,88KB)
PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.126.2021 (skan z odręcznym podpisem).pdf (703,56KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.I0050.126.2021 - Formularz zgłoszeniowy.docx (17,05KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.I.0050.126.2021- Formularz ofetowy.docx (23,30KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.138.2021 (skan z odręcznym podpisem).pdf (200,76KB)
PDFZarządzenie Or.I.0050.138.2021 (wersja dostępna).pdf (123,09KB)