Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia na 2021 rok - Program profilaktyki nowotworowej

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.128.2021
BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021r. poz. 1372 ) w związku z art.48 ust 1, art 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, obejmujący zadania z zakresu ochrony zdrowia, na realizacje programu polityki zdrowotnej, pn. "Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020" wydłużony Uchwałą Nr XXVI/288/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 sierpnia 2020 r. do 2022 r. skierowany do publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021r. poz.711) prowadzących działalność medyczną w trybie i na zasadach określonych w zasadach otwartego konkursu ofert, stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie www.bip.gogolin.pl, na stronie internetowej gminy www.gogolin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.128.2021 (wersja dostępna).pdf (420,94KB)
PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.128.2021 (skan z odręcznym podpisem).pdf (747,13KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.I0050.128.2021 - Formularz zgłoszeniowy.docx (17,05KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OR.I.0050.128.2021- Formularz ofetowy.docx (23,30KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.136.2021 (skan z odręcznym podpisem).pdf (316,66KB)
PDFZarządzenie Or.I.0050.136.2021 (wersja dostępna).pdf (180,08KB)