Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia na 2021 rok - Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.127.2021
BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372) w związku z art. 48 ust. 1 i art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021. poz.1285) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, obejmujący zadania z zakresu ochrony zdrowia, na realizację programu polityki zdrowotnej, pn. "Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na 2015-2020",wydłużony Uchwałą Nr XXVI//289/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 sierpnia 2020 r. do 2022 r. skierowany do publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
w rozumienie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz.711), prowadzących działalność medyczną w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie www.bip.gogolin.pl, na stronie internetowej gminy www.gogolin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.127.2021 (wersja dostępna).pdf (416,85KB)
PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.127.2021 (skan z odręcznym podpisem).pdf (839,70KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.I0050.127.2021 - Formularz zgłoszeniowy.docx (17,05KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OR.I.0050.127.2021- Formularz ofetowy.docx (23,30KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.137.2021 (skan z odręcznym podpisem).pdf (323,95KB)
PDFZarządzenie Or.I.0050.137.2021 (wersja dostępna).pdf (180,43KB)