Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin oraz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin

DOCXwniosek do MPZP.docx (18,87KB)
DOCXwniosek do STUDIUM.docx (18,94KB)
PDFwniosek do STUDIUM.pdf (129,84KB)
PDFwniosek do MPZP.pdf (129,98KB)
 

Burmistrz Gogolina, stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały
Nr XXXIX/434/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.

Burmistrz Gogolina jednocześnie, stosownie do art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały Nr XXV/268/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych opracowań: planu i studium, na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
- w terminie do dnia 25 października 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informuję, stosownie art. 21 ust. 2 pkt. 2 i art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),
że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXXIX/434/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. oraz
Nr XXV/268/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny odziaływania projektu planu oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin na środowisko mogą składać uwagi
i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i terminie, jak pozostałe wnioski do planu
i studium.

Niniejsze obwieszczenie ukazało się w dniu 28.09.2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
na tablicach ogłoszeń poszczególnych miejscowości, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gogolinie oraz w Nowinach Krapkowickich.

                                                                                                                      

                                                                                       

                                                                                                                                       Burmistrz Gogolina

                                                                                                                                          Joachim Wojtala