Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu: o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu:

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXV/267/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin, w terminie od 09.11.2021 r. do 30.11.2021 r., od poniedziałku do piątku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, w godzinach pracy, zaś w soboty i niedziele oraz 11.11.2021 r. w Labiryncie (wejście z lewej strony Urzędu Miejskiego) w godzinach 9:00 – 11:00. Projekty zostaną także opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędzie się w dniu
25.11.2021 r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, o godz. 10.00. W związku ze stanem epidemii proszę, aby do dnia 22.11.2021 r. osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji publicznej zgłosiły się pod numerem telefonu 77 407 68 35 lub drogą elektroniczną na adres: jtj@gogolin.pl. Informuję, iż wyłożenie i dyskusja publiczna odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń i ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

Zgodnie z art. 17 ust. 11. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gogolina w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2021 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego. Do niniejszej dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2021 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.            

Niniejsze ogłoszenie ukazało się 02.11.2021 r. na tablicach ogłoszeń w Zakrzowie i Gogolinie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gogolinie oraz w Nowinach Krapkowickich.                           

                                                                                                          

Burmistrz Gogolina

   Joachim Wojtala

Załączniki:

PDFPROJEKT PLANU Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.pdf (14,54MB)

DOCXWniosek do MPZP.docx (18,87KB)

 

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gogolina z siedzibą
  w Urzędzie Miejskim w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6, 47-320 Gogolin, e-mail: urzad@gogolin.pl.
 2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, którym jest Pan Jacek Zontek, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: jzontek@zontekiwspolnicy.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i c, RODO
  w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej
  oraz operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
  dot. archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo dostępu do informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane
  od osoby, której dotyczą, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
 9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane
  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa
  w art. 22 w/w rozporządzenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego uwagi ze składającym uwagi.

3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.