Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 25 listopada 2021r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie (Plac Dworcowy 5) odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji. Sesja odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (stacja odkażająca, maski, odległości)

 

Porządek obrad:

      1)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2)przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;

3)przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;

4)interpelacje i zapytania radnych;

5)odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;

6)sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;

7)informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych;

8)rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a)zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030”, w tym trybu jego konsultacji o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

b)powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,

c)wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2022-2023,

d)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski- część 1,

e)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski- część 2,

f)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula,

g)uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin,

h)uchylenia uchwały Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

i)uchylenia uchwały Nr XVIII/166/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,

j)uchylenia uchwały Nr XXXIV/289/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

k) uchylenia uchwały Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

l)uchylenia uchwały Nr XIX/172/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

m)uchylenia uchwały Nr XIX/172/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia przedsiębiorstwu Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Gogolin dotyczącego tworzenia i utrzymania stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

n)uchylenia uchwały Nr XXX/317/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie powierzenia przedsiębiorstwu Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Gogolin dotyczącego wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w worki i pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym,

o)powierzenia Komunalnemu Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Gogolin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie, wykonywania zadań własnych Gminy Gogolin w zakresie zarządzania i bieżącej konserwacji nieruchomości zabudowanymi komunalnymi budynkami z lokalami mieszkalnymi oraz innymi lokalami, w tym lokalami użytkowymi w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty,

p)nadania nazwy ulicy (dot. nazwy ulicy „Wrzosowa”),

q)nadania nazwy ulicy (dot. nazwy ulicy „Konwaliowa”),

r)nadania nazwy ulicy (dot. nazwy ulicy „Lawendowa”),

s)wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

t)wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Gogolin,

u)nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gogolinie,

v)ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie,

w)ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gogolina,

x)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022,

y)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022,

          9) wolne wnioski i informacje;

        10) zakończenie obrad sesji.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachęcam mieszkańców o rozważenie braku osobistego udziału w Sesji i skorzystanie z bezpośredniej transmisji Sesji on-line zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

 Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                                                      /-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały Nr XLIII_a_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_b_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_c_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_d_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_e_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_f_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_g_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_h_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_i_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_j_2021.pdf
PDFprojekt uchwały Nr XLIII_k_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_l_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_m_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_n_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_o_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_p_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_q_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_r_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_s_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_t_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_u_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_v_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_w_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_x_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_y_2021.pdf
 

Wersje dostępne

PDFProjekt uchwały Nr XLIII_a_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_b_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_d_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_e_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_f_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_g_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_h_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_i_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_j_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_k_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_l_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_m_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_n_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_o_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_p_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_q_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_r_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_s_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_t_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_u_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_v_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_w_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_x_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIII_y_2021.pdf