Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z XLIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 listopada 2021 r.

PDFUchwała Nr XLIII_463_2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030”, w tym trybu jego konsultacji (...).pdf
PDFUchwała Nr XLIII_464_2021 w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_465_2021 w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2022-2023.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_466_2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski- część 1.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_467_2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski- część 2.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_468_2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_469_2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_470_2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_471_2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/166/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_472_2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/289/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_473_2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów (...).pdf
PDFUchwała Nr XLIII_474_2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/172/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_475_2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/172/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia przedsiębiorstwu Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...).pdf
PDFUchwała Nr XLIII_476_2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/317/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie powierzenia przedsiębiorstwu Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...).pdf
PDFUchwała Nr XLIII_477_2021 w sprawie powierzenia Komunalnemu Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Gogolin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie, wykonywania zadań własnych Gminy Gogolin w zakresie zarządzania (...).pdf
PDFUchwała Nr XLIII_478_2021 w sprawie nadania nazwy ulicy (dot. nazwy ulicy „Wrzosowa”).pdf
PDFUchwała Nr XLIII_479_2021 w sprawie nadania nazwy ulicy (dot. nazwy ulicy „Konwaliowa”).pdf
PDFUchwała Nr XLIII_480_2021 w sprawie nadania nazwy ulicy (dot. nazwy ulicy „Lawendowa”).pdf
PDFUchwała Nr XLIII_481_2021 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_482_2021 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_483_2021 w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_484_2021 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_485_2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gogolina.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_486_2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_487_2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_488_2021 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf