Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin w 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.191.2021
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury fizycznej
 
Na podstawie art 33, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020 i z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz § 2 Uchwały nr XLIII/465/2021 Rady Miejskiej w Gogolinie z 25 listopada 2021 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2022-2023, zarządzam co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 1 grudnia 2021 r. na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin, związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej na 2022 rok, obejmujących prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim oraz organizację i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala