Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia - CUS w Gogolinie

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.13.2022
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020 i z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie w dniu 31 grudnia 2021 r. na realizację zadań publicznych gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowanego z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie”, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Gogolina
Zastępca Burmistrza Gogolina
Krzysztof Reinert

PDFZarzadzenie OR.I.0050.13.2022 - wyniki konkursu ofert.pdf (218,73KB) 
PDFZarzadzenie OR.I.0050.13.2022 - wyniki konkursu ofert (skan).pdf (233,21KB)