Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gogolin, 15.02.2022 r.

WPS.III.6733.2.1.2022.BJ

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gogolina

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. zwanego dalej k.p.a.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu w dniu 15.02.2022 r. na wniosek PGB Energetyka 14 Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej:

budowę przyłącza elektroenergetycznego, łączącego działkę o nr ewid. 382/1, obręb Zakrzów, gm. Gogolin, na której planowana jest realizacja elektrociepłowni na biogaz rolniczy z miejscem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A. na dz. nr ewid. 383/1 k. m.  3, obręb Zakrzów, gmina Gogolin, powiat krapkowicki.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, pokój nr 29 w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 16.30 w poniedziałek, 7.30 do 15.30 od wtorku do czwartku, 7.30 do 14.30 w piątek w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewnia się stronom czynny udział w każdym w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia się wypowiedzenie co do zebranych i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości publicznej przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Gogolinie www.bip.gogolin.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: UM w Gogolinie i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zakrzów.

                                                                                   Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                        Bogusław Leśkiewicz

                                                                                             Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. strony wg odrębnego wykazu;

2. a/a (Bernadeta Janik – 77 407 68 35; )