Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia na 2022 rok - Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.23.2022
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372,1834 ) w związku z art. 48 ust. 1 i art. 48 b ustawy dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1285) zarządzam co następuje :

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, obejmujący zadania z zakresu ochrony zdrowia, na realizację programu polityki zdrowotnej, pn. "Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020" wydłużony Uchwałą nr XXVI/290/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 sierpnia 2020 r.,do 2022 r. skierowany do publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2021r. poz. 711,1773 i 2120 ) prowadzących działalność medyczną w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie www.bip.gogolin.pl, na stronie internetowej gminy www.gogolin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

PDFZarządzenie. Nr OR.I.0050.23.2022 - wady postawy (wersja dostępna).pdf (494,22KB)
PDFZarządzenie. Nr OR.I.0050.23.2022 - wady postawy (skan).pdf (726,41KB)

PDFZarządzenie.Projekt.2022-03-22 wyniki wady postawy 2022r. (skan z podpisem).pdf (196,81KB)
PDFZarządzenie.Projekt.2022-03-22 wyniki wady postawy 2022r. (wersja dostępna).pdf (226,46KB)