Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia na 2022 rok - Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.21.2022
BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372, 1834) w związku z art. 48 ust. 1 i art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021. poz. 1285 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, obejmujący zadania z zakresu ochrony zdrowia, na realizację programu polityki zdrowotnej, pn. "Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na 2015-2020",wydłużony Uchwałą Nr XXVI//289/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 sierpnia 2020 r. do 2022 r. skierowany do publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w rozumienie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz.711,1773 i 2120 ), prowadzących działalność medyczną w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie www.bip.gogolin.pl, na stronie internetowej gminy www.gogolin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

PDFZarządzenie.Nr OR.I.0050.21.2022 - wady słuchu (wersja dostępna).pdf (529,93KB)
PDFZarządzenie.Nr OR.I.0050.21.2022 - wady słuchu (skan).pdf (870,68KB)

PDFZarządzenie.Projekt.2022-03-22 wyniki wady słuchu i wzroku (skan z podpisem).pdf (201,97KB)
PDFZarządzenie.Projekt.2022-03-22 wyniki wady słuchu i wzroku (wersja dostępna).pdf (226,85KB)