Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia na 2022 rok - Program profilaktyki nowotworowej

ZARZĄDZENIE NR OR.I.00.50.22.2022
BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021r. poz. 1372,1834) w związku z art.48 ust 1, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 1285 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, obejmujący zadania z zakresu ochrony zdrowia, na realizacje programu polityki zdrowotnej, pn. "Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020" wydłużony Uchwałą Nr XXVI/288/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 sierpnia 2020 r. do 2022 r. skierowany do publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2021 r. poz.711,1773 i 2120 ) prowadzących działalność medyczną w trybie i na zasadach określonych w zasadach otwartego konkursu ofert, stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie www.bip.gogolin.pl, na stronie internetowej gminy www.gogolin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

PDFZarządzenie. Nr OR.0050.22.2022 - nowotwory (wersja dostępna).pdf (539,52KB)
PDFZarządzenie. Nr OR.0050.22.2022 - nowotwory (skan).pdf (788,33KB)

PDFZarządzenie.Projekt.2022-03-22 wyniki nowotwory (skan z podpisem).pdf (195,20KB)
PDFZarządzenie.Projekt.2022-03-22 wyniki nowotwory (wersja dostępna).pdf (227,06KB)