Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gogolina w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gogolin, 03.03.2022 r.

WPS.III.6733.1.6.2022.BJ

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gogolina

w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

zawiadamiam,

iż w dniu 03.03.2022 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin sp. z o.o., ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin reprezentowanego przez Pana Janusza Fenglera, zam. ul. Polna 9 m. 2, 98-200 Sieradz, o wycofanie wniosku o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec na dz. nr ewid. 36 i 37, obie a.m. 3, obręb Obrowiec, gmina Gogolin, powiat krapkowicki.

Zgodnie z art. 105 § 2 KPA organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. W związku z powyższym zawiadamiam o przysługującym prawie wniesienia sprzeciwu wobec wnioskowanemu umorzeniu postępowania w terminie 14 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu są udostępnione w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, pokój nr 29 w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 16.30 w poniedziałek, 7.30 do 15.30 od wtorku do czwartku, 7.30 do 14.30 w piątek. Zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewnia się stronom czynny udział w każdym w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia się wypowiedzenie co do zebranych i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości publicznej przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Gogolinie www.bip.gogolin.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: UM w Gogolinie i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Obrowiec.

 

                                                                                                              Burmistrz Gogolina

                                                                                                                Joachim Wojtala