Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.46.2022 BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.46.2022 BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

 

Na podstawie art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020 i z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie w dniu 28 lutego 2022 r. na realizację zadań publicznych gminy z zakresu nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowanego z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” - Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFZarzadzenie_grupowe zajecia psychoedukacyjne_30_03_2022 (wersja dostępna).pdf (236,30KB)
PDFZarzadzenie_grupowe zajecia psychoedukacyjne_30_03_2022 (skan z odręcznym podpisem).pdf (170,74KB)