Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.95.2022 Burmistrza Gogolina z dnia 25-05-2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych gminy w sferze kultury

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535 i z 2022 r. poz. 857), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 14 kwietnia 2022 r. na realizację zadań publicznych gminy w sferze kultury w zakresie:
1) działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnych;
2) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Nazwy oferentów, nazwy realizowanych zadań i przyznane kwoty dotacji:

Lp. Nazwa oferenta Tytuł realizowanego zadania Przyznana kwota dotacji (zł)
1. Ziemia Malińska „Spotkania integracyjne wsi Malnia" 7000,00
2. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Kultywowanie kultury i tradycji niemieckiej w gminie Gogolin 30000,00
3. Nasz Karłubiec Razem dla Karłubca 7000,00
4. Stowarzyszenie Górażdże „Skalna Wieś” Przedsięwzięcia kulturalne w Górażdżach w 2022 roku 7000,00
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego Przedsięwzięcia kulturalne w Kamieniu Śląskim 7000,00
6. Wykuwamy Przyszłość Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Chorula 7000,00
7. Ochotnicza Straż Pożarna "Razem możemy więcej" 7000,00
8. Razem dla wsi Działania kulturalne w Sołectwie Kamionek 7000,00
9. Wsi Odrowąż Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych i spotkań sołectwa Odrowąż wpływających na jakość życia i życie kulturalne mieszkańców wsi. 7000,00
10. "Kraina Białej Damy" Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Zakrzów i Dąbrówka 14000,00
11. Stowarzyszenie Piękny Skrawek Gogolina – Strzebniów Propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających kształtowaniu się tożsamości lokalnej oraz integracji społecznej. 7000,00
Razem 107000,00

 

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Promocji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  Joachim Wojtala

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.I.0050.95.2022 Burmistrza Gogolina z dnia 25-05-2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych gminy w sferze kultury.pdf (195,00KB)