Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WS.III.6220.6.2022.ES

WS.III.6220.6.2022.ES                                                                                                                                              Gogolin, dnia 11 sierpnia 2022r.

 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

Burmistrz Gogolina, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029),

zawiadamia Strony postępowania

 

o wydaniu na wniosek spółki Opolskiego Klubu Golfowego Sp. z o.o., ul. Lotnicza 4, 47-325 Kamień Śląski, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WS.III.6220.6.2022.ES z dnia 11 sierpnia 2022 r. dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja terenów zielonych i leśnych oraz rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegających na udostepnieniu terenów do gry w golfa" na działce nr 677/32 w miejscowości Kamień Śląski

Od ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego)

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 33), w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.30.

Treść ww. decyzji została udostępniona również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

 

niniejsze zawiadomienie umieszczono:

  • na tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Kamień Śląski (obręb Kamień Śląski, Gmina Gogolin), Siedlec (obręb Siedlec, Gmina Izbicko)

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).