Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WS.III.6220.6.2022.ES

WS.III.6220.6.2022.ES                                                                                                                                             Gogolin dnia, 11  sierpnia 2022r.

 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

Burmistrz Gogolina, na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U. z 2022 r. poz. 1029),

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu na wniosek spółki Opolskiego Klubu Golfowego Sp. z o.o., ul. Lotnicza 4, 47-325 Kamień Śląski, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WS.III.6220.6.2022.ES z dnia 11 sierpnia 2022 r.  dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja terenów zielonych i leśnych oraz rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegających na udostepnieniu terenów do gry w golfa", na działce nr 677/32 w miejscowości Kamień Śląski;

Treść ww. decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Ponadto z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 33), w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.30.

 

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

niniejsze zawiadomienie umieszczono:

  • na tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Kamień Śląski (obręb Kamień Śląski, Gmina Gogolin), Siedlec (obręb Siedlec, Gmina Izbicko)

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).

 

PDFdecyzja_WS.III.6220.6.2022.ES.pdf (2,89MB)