Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.181.2022 BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 23 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.181.2022 BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 23 września 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1327 i 2490), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie w dniu 17 sierpnia 2022 r. na realizację zadań publicznych gminy z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowanego z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” - Usługi asystencko-wspierające świadczone w miejscu zamieszkania.
§ 2. W związku z faktem, iż w ramach ww. konkursu wpłynęły wyłącznie oferty na część "B" zadania na podstawie pkt. 7 ust. 1 Zarządzenia nr 011.33.2022.AN Dyrektora Centrum Usług Społecznych z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przez Burmistrza Gogolina otwartego konkursu ofert zamykam konkurs bez wyboru oferty
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.181.2022 wersja dostępna.pdf (161,75KB)