Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania dwóch nieruchomości:

1) nieruchomość zabudowana obejmująca działki nr 88/7 i 88/8, z mapy 1 obrębu Kamień Śląski o łącznej pow. 2,1590 ha. ujawnione w księdze wieczystej KW OP1S/00058395/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Cena wywoławcza nieruchomości – 705 000,00 zł. 

Działki są zabudowane 3 budynkami wielorodzinnymi wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi, w złym stanie technicznym. Budynki są wyłączone z użytkowania. Działki są przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny dróg publicznych dojazdowych.

 2) nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę 88/4, z mapy 1 obręb Kamień Śląski o pow. 0,2429 ha. ujawniona w księdze wieczystej KW OP1S/00057664/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Działka przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Cena wywoławcza nieruchomości – 18 000,00 zł.*   

Nieruchomości te w związku  tym, że są połączone funkcjonalnie w jedną całość, prawo wieczystego użytkowania wszystkich działek sprzedawane jest razem w jednym przetargu. Działki są własnością Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym jest Gmina Gogolin i są wolne od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwotę 72 300,00 oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia 16 grudnia 2022 r.

*Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%. 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Należność za zakupioną w przetargu nieruchomość należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne pokrywa kupujący.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Gazecie Wyborczej - komunikaty.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.

                                                                                        

                                                                                                                      Burmistrz Gogolina

                                                                                                                         Joachim Wojtala

 

PDFOgłoszenie na sprzedaż nieruchomości (skan z odręcznym podpisem).pdf (697,64KB)