Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.16.2023 BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.16.2023 BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 ust. 2 lit. h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 2490, z 2022 r. poz. 1265 i 1812), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie w dniu 20 grudnia 2022 r. na realizację zadań publicznych gminy z zakresu zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowanego z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” - Zajęcia indywidualne z dietetykiem, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

PDFZarządzenie Nr Or I.0050.16.2023 - wyniki konkursu ofert - wersja dostępna.pdf (221,45KB)
PDFZarządzenie Nr Or I.0050.16.2023 - wyniki konkursu ofert - skan.pdf (352,21KB)