Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert obejmującego zadania w sferze kultury w Gminie Gogolin w 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.31A.2023 BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych gminy w sferze kultury

Na podstawie art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz.1327, z 2021 poz. 2490, z 2022 poz. 1812 i 1265) oraz § 2 Uchwały nr XLIII/465/2021 Rady Miejskiej w Gogolinie z 25 listopada 2021 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2022-2023, zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2023 r. na realizację zadań publicznych gminy w sferze kultury w zakresie:
1) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
2) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Nazwy oferentów, nazwy realizowanych zadań i przyznane kwoty dotacji:

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł realizowanego zadania

Przyznana
kwota dotacji (zł)

1

Towarzystwo Społeczno -Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Kultywowanie kultury i tradycji niemieckiej w gminie Gogolin

30 000,00 zł

2

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” Kamionek

Działania kulturalne w sołectwie Kamionek

8 000,00 zł

3

Stowarzyszenie „Kraina Białej Damy”

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Zakrzów i Dąbrówka

16 000,00 zł

4

Stowarzyszenie „Ziemia Malińska”

Spotkania integracyjne wsi Malnia

8 000,00 zł

5

Stowarzyszenie „Wykuwamy Przyszłość” Chorula

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Chorula

8 000,00 zł

6

Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego

Przedsięwzięcia kulturalne

w Kamieniu Śląskim

8 000,00 zł

7

Stowarzyszenie Górażdże „Skalna Wieś

Przedsięwzięcia kulturalne w Górażdżach w 2023 roku

8 000,00 zł

8

Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu

Razem do wspólnego celu

8 000,00 zł

9

Stowarzyszenie Wsi Odrowąż

Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych i spotkań sołectwa Odrowąż wpływających na jakość życia i życie kulturalne mieszkańców wsi.

8 000,00 zł

10

Stowarzyszenie „Piękny Skrawek Gogolina – Strzebniów

Propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających kształtowaniu się tożsamości lokalnej oraz integracji społecznej.

8 000,00 zł

11

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Aktywny senior

10 000,00 zł

12

Stowarzyszenie Nasz Karłubiec

Razem dla Karłubca

8 000,00 zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Promocji

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

PDF31A. Zarządzenie Nr Or.I.0050.31A.2023.pdf (174,60KB)