Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji

BURMISTRZ GOGOLINA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
w Wydziale Rozwoju i Promocji

w wymiarze pełny etat

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin

 1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe;
2) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022, poz. 530);
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) minimalny staż pracy 3 lata.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawnych:

 • ustawy o samorządzie gminnym;
 • ustawy o pracownikach samorządowych;
 • Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawy prawo prasowe.

2) umiejętność redagowania tekstów promocyjnych i okolicznościowych;
3) biegła znajomość obsługi komputera;
4) dyspozycyjność.

 1. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

1) podejmowanie wszelkich działań związanych z promocją gminy w kraju i za granicą;
2) opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych gminy, przy współpracy z wydziałami, referatami i samodzielnymi stanowiskami oraz jednostkami organizacyjnymi;
3) opracowywanie materiałów promocyjnych, promujących walory kulturowe, przyrodnicze, historyczne i turystyczne gminy;
4) przygotowywanie treści informatorów, folderów, kalendarzy, ulotek promocyjnych, zaproszeń;
5) współpraca w zakresie tworzenia projektów graficznych, budowanie świadomości marki i kreowania pozytywnego wizerunku gminy;
6) współpraca z drukarniami, agencjami reklamowymi i wykonawcami materiałów promocyjnych;
7) przygotowywanie i zlecanie edycji wydawnictw promujących gminę, korekta tekstów;
8) współpraca ze środkami masowego przekazu w celu kreowania wizerunku gminy, w tym; współpraca z mediami, utrzymywanie kontaktów z mediami w sprawach promocji imprez organizowanych przez gminę i jednostki organizacyjne;
9) aktualizacja strony internetowej urzędu;
10) obsługa mediów społecznościowych gminy;
11) organizowanie seminariów, konferencji i innych imprez informacyjnych i promocyjnych umożliwiających wymianę doświadczeń oraz nawiązanie wzajemnych kontaktów przez instytucje i podmioty gospodarcze;
12) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w celu współorganizacji uroczystości oraz wydarzeń o charakterze kulturalnym, społecznym i sportowym.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku;
2) praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku posiadającym windę i sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
3) praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;
4) praca związana jest z wyjazdami służbowymi.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia jest niższy niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie (zawierający adnotację o posiadanych umiejętnościach obsługi komputera);
2) list motywacyjny (podpisany własnoręcznie);
3) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
4) życiorys – cv z opisem pracy zawodowej (podpisany własnoręcznie);
5) kserokopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
6) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8) oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
9) oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg poniższego wzoru:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.  2022 poz. 530).

data i podpis”;

11) oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gogolinie wg wzoru:

„Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.

data i podpis”;

12) kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem) – w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
13) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem), poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli UE).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu lub przesłać (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w terminie do dnia 17 marca 2023r.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

Klauzula informacyjna
dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gogolinie z siedzibą w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

Celem przetwarzania danych jest wykonanie procedur naboru na stanowisko pracownika samorządowego.

Administrator powołał inspektora ochrony danych, dane kontaktowe do inspektora: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, e-mail: urzad@gogolin.pl

Podczas procesu rekrutacji Administrator wymaga podania danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, potwierdzenie posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, potwierdzenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy Dz. U. z 2018 r. poz. 917 oraz art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1260). 

Pozostałe dane osobowe wykraczające poza powyższy zakres np. numer telefonu, adres e-mail lub kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

W zakresie Pani/Pana danych osobowych, co do których została wyrażona zgoda na przetwarzanie, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: urzad@gogolin.pl

PDFOgłoszenie o naborze - Inspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji skan z odręcznym podpisem.pdf (718,20KB)