Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA
OGŁASZA


Przetarg ustny ograniczony (dla właścicieli działek sąsiednich) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 740/6 z mapy 12, obręb Gogolin 1 o pow. 0,0370 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00036301/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.
Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
Cena wywoławcza nieruchomości – 38 000,00 zł.* Wadium – 3 800,00 zł.


*Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 r.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
Należność za zakupioną w przetargu nieruchomość należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne pokrywa kupujący.


Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Nowinach Krapkowickich.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.


Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala