Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.68.2023 Burmistrza Gogolina z dnia 03-04-2023 w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu pomocy społecznej w 2023 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1267, 1812) w związku z otwartym konkursem ofert na wykonanie w 2023 r. zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się sposób zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1267, 1812) na członków komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2023 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
§ 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez podmioty biorące udział w danym konkursie.
§ 3. Warunkiem udziału w pracach komisji konkursowej jest przekazanie odpowiednio wypełnionego i podpisanego przez przedstawiciela Stowarzyszenia Formularza zgłoszenia członka komisji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz podpisanej klauzuli informacyjnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 zarządzenia. § 4. Zgłoszenia należy składać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin lub osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w terminie do dnia 26 kwietnia 2023 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu zgłoszenia potwierdzona pieczęcią wpływu.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.I.0050.68.2023 Burmistrza Gogolina z dnia 03-04-2023 w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art..pdf (364,75KB)

DOCXZałącznik nr 1 OR.I.0050.68.2023.docx (6,86KB)

DOCXZałącznik nr 2 OR.I.0050.68.2023.docx (7,43KB)