Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.67.2023 Burmistrza Gogolina z dnia 03-04-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1267, 1812) oraz Uchwały Nr XLIII/465/2021 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2022-2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert obejmujący zadania z zakresu pomocy społecznej.
1. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Rodzaj zadania:
2. Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania: 1) udzielanie pomocy rzeczowej mieszkańcom Gminy Gogolin znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez sfinansowanie zakupu: żywności, opału, leków, rehabilitacji leczniczej, sprzętu medycznego, pokrycie kosztów leczenia.
2) organizacja imprez, spotkań integracyjnych i charytatywnych

3. na realizację zadania w 2023 roku planuje się przeznaczyć kwotę dofinansowania w wysokości 10 000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
4. Zasady przyznawania dotacji: 1) warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza ofert, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, (Dz. U. 2018 r. poz.2057) zwanym dalej "Rozporządzeniem" w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu,
2) oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
3) za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawarte w niej informacje odpowiada oferent.
4) terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
5) komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, mając na uwadze wysoką jakość wykonania danego zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
6) w celu wyeliminowania podwójnego finansowania z budżetu Gminy może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu,
7) decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
8) od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie,
9) warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
10) na realizację zadania ustala się maksymalną kwotę, przy czym dotacja nie może przekroczyć 90 % kosztów realizacji zadania,
11) udział własny beneficjenta (oferenta) wynosi minimum 10 % od wnioskowanej kwoty dotacji:
a) pracy własnej wolontariuszy,

b) środki finansowe,

c) rzeczowy, np. sprzęt i materiały wniesione do zadania.


12) oferty wykraczające poza zakres rzeczowy zadania określonego przedmiotem konkursu nie będą rozpatrywane,
13) do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane oferty, które będą pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

5. Termin i warunki realizacji zadania: 1) zadanie opisane w ofercie winno być zrealizowane w 2023 r. nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.,
2) do rozliczenia kosztów zadania będą rozpatrywane tylko wydatki poniesione od dnia podpisania umowy do końca terminu realizacji zadania,
3) zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz najwyższą starannością i obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie,
4) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Gogolin,
6) podmiot realizujący zadanie ujęte w ofercie powinien:
a) realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Gogolin,

b) wykonywać zadanie samodzielnie,

c) posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,

d) posiadać doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,

e) umożliwić organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,

f) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

g) posiadać program realizacji zadania,

h) dokonać korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przed zawarciem umowy w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana,


7) wyłoniony podmiot zobowiązany jest zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, regulaminach, zaproszeniach, komunikatach, itp.), a także ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Gogolin. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania,
8) dotowany podmiot zobowiązany jest do:
a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

b) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Gogolinie oryginałów dokumentów (faktur i rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.


9) środki finansowe przyznane organizacji mogą być przeznaczone na finansowanie:
a) kosztów osobowych w tym wynagrodzenie płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami- zgodnie z cenami panującymi na rynku lokalnym,

b) kosztów administracyjnych zadania (zakup materiałów biurowych),

c) kosztów eksploatacyjnych lokalu bezpośrednio związanych z realizacją zadania,

d) kosztów realizacji zadania wynikających ze specyfikacji realizowanego przedsięwzięcia w tym: materiały medyczne, sprzęt jednorazowego użytku, materiały opatrunkowe,


10) środki finansowe przyznane organizacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
a) zakup nieruchomości,

b) wydatków inwestycyjnych, remontów i adaptacji pomieszczeń oraz wydatków na zakup środków trwałych,

c) prowadzenie działalności gospodarczej,

d) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu gminy na podstawie przepisów szczególnych,

e) pokrycia deficytu oraz zobowiązań powstałych przed data zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

f) podatków z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz podatków od towarów i usług (VAT),

g) kosztów związanych z działalnością polityczna i religijną,

h) opłat leasingowych oraz zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów,


11) oferty wykraczające poza zakres rzeczowy zadania określone przedmiotem konkursu nie będą rozpatrywane,
12) do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane oferty, które będą pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

6. Termin składania ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, a także termin dokonania wyboru ofert: 1) oferty należy składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2023 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6 bądź listownie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Gogolinie potwierdzona pieczęcią wpływu) wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Gogolin z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku".
2) oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Formularz oferty, wzór umowy i sprawozdania dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w pok. nr 9 w godzinach pracy Urzędu,
3) złożone oferty powinne być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, pod rygorem jej odrzucenia,
4) oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

c) kalkulację przewidywanych kosztów zadania,

d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,

e) informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

g) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania oraz inne informację wymagane zgodnie z niniejszym ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert,


5) do oferty winne być dołączone następujące załączniki:
a) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji albo inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) aktualny statut,

c) w przypadku partnerstwa: statut partnera lub umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie partnera),


6) do oferty powinne być dołączone załączniki oryginalne lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
7) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni roboczych po dacie terminu wyznaczonego do składania ofert (termin dokonania wyboru ofert),
8) komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gogolina ocenia i opiniuje złożone oferty. Ostatecznego wyboru ofert dokonuje Burmistrz Gogolina,
9) niekompletne oferty nie będą rozpatrywane,
10) przy rozpatrzeniu ofert komisja konkursowa:
a) dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania,

b) oceni celowość, zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z ogłoszeniem,

c) uwzględni jakość działania i kwalifikacji osób do realizacji zadania,

d) dokona oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,

e) oceni posiadane doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym profilu,

f) uwzględni zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

g) uwzględni zadeklarowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,


11) informacje o wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, na stronie internetowej , oraz na bip.gogolin.pl., 12) po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, Burmistrza Gogolina bez zbędnej zwłoki zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi podmiotami.

7. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami: 1) na realizację zadania w roku 2023 planuje się przeznaczyć kwotę dofinansowania w wysokości 10 000, 00 zł,
2) w roku 2022 zadanie z zakresu pomocy społecznej na kwotę 10 000,00 zł było realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym”.

8. Postanowienia końcowe: 1) Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty,
2) szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego,
3) dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
4) Burmistrz Gogolina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadkach:
a) gdy okaże się, że rzeczywisty zakres zrealizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b) gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.


§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz na stronach internetowych gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Joachim Wojtala

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.I.0050.67.2023 Burmistrza Gogolina z dnia 03-04-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (240,37KB)