Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.81.2023 BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.81.2023 BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 15 ust. 2 lit. h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie w dniu 15 marca 2023 r. na realizację zadań publicznych gminy z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowanego z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” - Usługi asystencko-wspierające świadczone w miejscu zamieszkania, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Gogolina
Zastępca Burmistrza Gogolina
Krzysztof Reinert

PDFZarządzenie Nr Or I.0050.81.2023 - wyniki konkursu ofert - wersja dostępna.pdf (218,22KB)
PDFZarządzenie Nr Or I.0050.81.2023 - wyniki konkursu ofert - skan.pdf (159,04KB)