Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Miejskiej w Gogolinie  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027:
- Do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich- 2 ławników.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) dalej ustawa,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639; z 2022 r. poz. 2155).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz. 217 ze zm.) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów na ławników
upływa 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693 oraz z 2022 r. poz. 2155), pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639; z 2022 r. poz. 2155).

Do wyżej wymienionej karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.         

Koszt opłaty za:
1. wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;
2. badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku o uzyskanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego przepis prawa, z którego wynika, że koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 u.s.p.). Wymagane jest, aby kandydat na ławnika dołączył do wniosku dokument (zaświadczenie lub oświadczenie) od podmiotu zgłaszającego go na ławnika potwierdzający fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli - od osoby umieszczonej, jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 ww. ustawy).

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników, proponowane wzory oświadczeń/ zaświadczeń i proponowany wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika o których mowa w art. 162 § 2 i §4 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023, poz. 217 ze zm.), można pobierać w budynku Urzędu Miejskiego w Gogolinie (pok. 10), po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w pok. 10 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gogolinie tj. poniedziałek: 7.30- 16.30, wtorek-czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.30 lub wysłać pocztą na adres: Rada Miejska w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin. Dokumenty można dostarczać do dnia 30 czerwca 2023r. do godz. 14.30 (PIĄTEK).

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników i wyżej wymienione proponowane wzory są dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie: www.bip.gogolin.pl oraz stronie internetowej Gminy Gogolin: www.gogolin.pl

Karta zgłoszeń kandydatów na ławników jest również umieszczona na stronie podmiotowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

Informacji związanych z wyborem ławników udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Gogolinie: Weronika Biela, tel. 77 40 76 809.

Wyborów ławników Rada Miejska w Gogolinie dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023r.

Dokumenty do pobrania:

- karta zgłoszenia kandydata na ławnika (Dz. U. z 2022r. poz. 2155)
 PDFKarta zgłoszenia kandydata na ławnika.PDF (238,17KB) oraz pod linkiem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe (proponowany wzór) 
DOCXProponowany wzór- Oświadczenie kandydata że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ...docx (18,41KB)
- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (proponowany wzór)
DOCXProponowany wzór- Oświadczenie kandydata że nie jest i nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ...docx (17,79KB)
- lista osób zgłaszających kandydata na ławnika (proponowany wzór)
DOCXProponowany wzór- lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.docx (27,64KB)
- wzór zaświadczenia lekarskiego  (proponowany wzór)
DOCProponowany wzór-Zaświadczenie lekarskie.doc (36,00KB)
- informacja dot. zdjęć
DOCInformacja dotycząca zdjęć.doc (26,00KB)
- RODO –klauzula informacyjna
DOCXKlauzula informacyjna RODO.docx (20,28KB)