Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z LXVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 15 czerwca 2023 r.

PDFUchwała Nr LXVIII_703_2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina.pdf (154,76KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_704_2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2022 rok.pdf (156,22KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_705_2023 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2022 rok.pdf (157,76KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_706_2023 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Gniewino a Gminą Gogolin.pdf (303,35KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_707_2023 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.pdf (164,71KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_708_2023 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Gogolin.pdf (228,88KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_709_2023 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Gogolin dla publicznych i niepublicznych szkół ...pdf (485,03KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_710_2023 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie.pdf (163,94KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_711_2023 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach ..pdf (169,76KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_712_2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula dot. działki 278 k.m.1 obręb Chorula.pdf (2,73MB)
PDFUchwała Nr LXVIII_713_2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf (8,89MB)
PDFUchwała Nr LXVIII_714_2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski - Wschód” w granicach gminy Gogolin - część A.pdf (4,28MB)
PDFUchwała Nr LXVIII_715_2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Zakrzów.pdf (5,77MB)
PDFUchwała Nr LXVIII_716_2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą dot. części dz. 16336 k.m. 1 obręb Górażdże.pdf (157,68KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_717_2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą dot. części dz. 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1.pdf (155,72KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_718_2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą dot. części dz. 901 k.m. 13 obręb Gogolin 1.pdf (155,51KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_719_2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą dot. dz. 10061 k.m. 10 obręb Karłubiec.pdf (157,22KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_720_2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą dot. części dz. 1057 k.m. 10 obręb Karłubiec.pdf (157,08KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_721_2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości dot. dz. 4459 k.m. 1 obręb Zakrzów.pdf (156,39KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_722_2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dot. dz. 89 z mapy 1 obręb Strzebniów.pdf (157,10KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_723_2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dot. dz. 2283 z mapy 3 obręb Gogolin 1.pdf (157,20KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_724_2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dot. dz. 2455 i 2494 z mapy 3 obręb Gogolin 1.pdf (156,72KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_725_2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dot. dz. 2457 i 2496 z mapy 3 obręb Gogolin 1.pdf (157,58KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_726_2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dot. dz. 2664 z mapy 3 obręb Gogolin 1.pdf (157,80KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_727_2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dot. dz. 29488 z mapy 4 obręb Gogolin 1.pdf (156,61KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_728_2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dot. dz. 5561 z mapy 2 obręb Kamień Śląski.pdf (158,36KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_729_2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dot. dz. 6013 z mapy 2 obręb Kamień Śląski.pdf (158,74KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_730_2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dot. dz. 6015 z mapy 2 obręb Kamień Śląski.pdf (158,09KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_731_2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dot. dz. 8922 z mapy 13 obręb Gogolin 1.pdf (157,63KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_732_2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dot. dz. 939 2 939 12 i 93922 z mapy 3 obręb Gogolin 1.pdf (156,64KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_733_2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dot. dz. 93934 z mapy 3 obręb Gogolin 1.pdf (157,40KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_734_2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dot. dz. 12553 z mapy 5 obręb Kamień Śląski.pdf (158,01KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_735_2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.pdf (399,02KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_736_2023 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027.pdf (162,87KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_737_2023 uchylenia uchwały nr XLVIII4052010 Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.pdf (160,42KB)
PDFUchwała Nr LXVIII_738_2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,08MB)
PDFUchwała Nr LXVIII_739_2023 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok.pdf (250,91KB)