Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA

W związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Burmistrz Gogolina informuje o podjęciu Uchwały nr LXX/744/2023 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030.

Gminny Program Rewitalizacji zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą nr LXIX/741/2023 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 czerwca 2023 r.

Gminny Program Rewitalizacji ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz przestrzennym poprzez podjęcie działań zmierzających do aktywizowania lokalnej społeczności oraz zapobiegania procesom degradacji. Dokument ma na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Gminny Program Rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Wyznaczony obszar rewitalizacji to podobszar Gogolin II, gdzie prowadzone będą działania wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji. Obszar rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego na terenie Gminy Gogolin, został on wyodrębniony z obszaru zdegradowanego określonego na podstawie sporządzonej diagnozy. Diagnoza obejmowała analizę negatywnych zjawisk ze sfery społecznej, w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa wżyciu publicznym i kulturalnym oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

 

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

PDFOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji - skan.pdf (87,20KB)