Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gogolina
z dnia 27 lipca 2023 r
.

w sprawie przystąpienia Gminy Gogolin do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030.

Burmistrz Gogolina działając na podstawie art.17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28), art. 18, ust. 2, pkt. 15 oraz art. 30, ust. 2, pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz Uchwały Nr LXIX/741/2023 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 czerwca 2023r. zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2023r., Rada Miejska w Gogolinie przyjęła Uchwałę Nr LXX/744/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących na terenie Gminy Gogolin, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu uznaje się niezbędne opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:

 1. Rada Miejska w Gogolinie, z własnej inicjatywy albo na wniosek Burmistrza, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
 2. Burmistrz, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, kolejno:
  1) ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do porządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenie;
  2) sporządza projekt Gminnego Programu Rewitalizacji;
  3) przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;
  4) występuje o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;
  5) wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia Radzie Gminy do uchwalenia projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030 zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

PDFObwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji - skan.pdf (107,44KB)