Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z I Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

Protokół Nr I/2023

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie z dnia 21.06.2023 r.

które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń)

w godz. 10.00-12:00

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Fesser Renata
 2. Gabor Wiktor
 3. Kuchnia Anna
 4. Małek-Kubilas Ruta
 5. Mandola Ilona
 6. Mnich Maria
 7. Morawiec Irmgarda
 8. Nadbrzeżny Jan
 9. Reinert Józef
 10. Sadowska Henryka
 11. Sapok Maria
 12. Szatka Maria
 13. Wandrowski Dariusz
 14. Wiora Marta
 15. Zając Krystyna

 

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina;
 2. Piotr Czok – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie;
 3. Iwona Skowronek – Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Kamionku
 4. Marek Korniak – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
 5. Beata Worotniak –  starszy Inspektor Wydziału Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej
 6. Paula Hołubowicz – Inspektor Wydziału  Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 7. Anna Gebauer –  Inspektor Wydziału Spraw Administracyjnych.

 

Pierwsze posiedzenie rozpoczął Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala witając pełny skład nowo wybranej Rady. Przedstawił obecnych na posiedzeniu: Sekretarza Gminy, kierowników jednostek oraz naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, którzy są do dyspozycji nowo powołanej Rady Seniorów, aby wspólnie rozwiązywać problemy dotyczące polityki senioralnej.

Ad. 1

Burmistrz Gogolina, zgodnie ze Statutem Gminnej Rady Seniorów, przekazał głos najstarszemu członkowi Gminnej Rady Seniorów III Kadencji – p. Wiktorowi Gabor, który poprowadził posiedzenie do momentu wyboru przewodniczącego.

Pan Wiktor Gabor przywitał wszystkich nowo wybranych członków Gminnej Rady Seniorów III kadencji na lata 2023-2027, Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalę, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie Pana Piotra Czoka, kierowników jednostek oraz gości przybyłych na inauguracyjne posiedzenie.

Stwierdził, iż na statutowy skład 15 członków Rady Seniorów na sali obecnych jest 15 członków, w związku z czym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 2.

Pan Wiktor Gabor poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku obrad, który Gminna Rada Seniorów otrzymała w zawiadomieniach o Posiedzeniu.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 15 glosami „za”.

Ad.3.  

Kolejnym krokiem było podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie.

Pan Wiktor Gabor poinformował, iż zgodnie z §10 ust.3 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady, w głosowaniu jawnym. Dodał, iż na wniosek co najmniej dwóch przedstawicieli Gminnej Rady Seniorów
w Gogolinie, wybory o których mowa w pkt. 1 można przeprowadzić w sposób tajny.

Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów
w Gogolinie.

Pani Henryka Sadowska zgłosiła na Przewodniczącego GRS pana Jana Nadbrzeżnego, który pełnił funkcję Przewodniczącego GRS w I i  II kadencji.

Pan Wiktor Gabor zapytał czy pan Jan Nadbrzeżny wyraża zgodę na kandydowanie.

Pan Nadbrzeżny potwierdził, że wyraża zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Posiedzenia zapytał czy są inne kandydatury.

Pani Anna Kuchnia zgłosiła kandydaturę pani Ruty Małek-Kubilas

Pan Wiktor Gabor zapytał czy pani Ruta Małek-Kubilas wyraża zgodę na kandydowanie.

Pani Ruta Małek-Kubilas nie wyraziła zgody na kandydowanie.

Przewodniczący posiedzenia zapytał czy są  jeszcze inne kandydatury.

Brak kandydatur

Wobec powyższego przegłosowano (15 głosami „za”) zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie.

Poprzez głosowanie jawne pan Jan Nadbrzeżny został wybrany jako Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów na III kadencję - 14 glosami „za” (1 głos „wstrzymujący się” pana Nadbrzeżnego).

Wobec przedstawionego wyniku głosowania stwierdzono, iż Gminna Rada Seniorów
w Gogolinie podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie. Odczytano podjętą uchwałę nr I/1/2023 Gminnej Rady Seniorów z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów.

Pan Wiktor Gabor pogratulował wyboru i poprosił nowo wybranego Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie o przejęcie prowadzenia obrad.

Pan Jan Nadbrzeżny podziękował za okazane zaufanie, obiecując że rada w III kadencji będzie działała tak samo sprawnie jak w I i II kadencji. Przewodniczący podziękował także panu Wiktorowi Gabor za prowadzenie obrad i przeszedł do kolejnego punktu obrad jakim jest wybór Wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie III kadencji na lata 2023-2027.

Zaproponował, aby  przy wyborze Wiceprzewodniczącego Rady obowiązywał taki sam tryb
i zasady jak podczas wyboru Przewodniczącego.

Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Gminnej  Rady Seniorów w Gogolinie.

Pan Jan Nadbrzeżny przewodniczący GRS zgłosił panią Martę Wiora, pełniącą funkcję Wiceprzewodniczącej w I i II kadencji. Pani Marta wyraziła zgodę na kandydowanie.

Ze względu na brak zgłoszenia innych kandydatów zamknięto listę kandydatów na Wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów – 15 glosami „za”.

Przeprowadzono głosowanie podczas którego pani Marta Wiora została wybrana na funkcję Wiceprzewodniczącej Gminnej Rady Seniorów III kadencji – 14 g głosami „za” (1 glos „wstrzymujący się” – p. Marta Wiora).

Wobec przedstawionych wyników głosowania na Wiceprzewodniczącego Gminnej  Rady Seniorów w Gogolinie odczytano uchwałę nr I/2/2023 Gminnej Rady Seniorów III kadencji w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów.

Pan Jan Nadbrzeżny przewodniczący GRS pogratulował pani Marcie Wiora wyboru na stanowisko wiceprzewodniczącego.

Ad.4.

Pan Jan Nadbrzeżny, przewodniczący GRS, podjął w wolnych wnioskach temat, dotyczący dyżurów w ramach Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów. Poinformował nowo wybranych członków Rady, iż formuła dyżurów została przyjęta uchwałą Gminnej Rady Seniorów nr II/3/2015 z dnia 19 czerwca 2015r. Początkowo dyżury odbywały się tylko w Ośrodku Pomocy Społecznej, następnie zostały poszerzone o dyżury w sołectwach gminy Gogolin w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Dyżury mają na celu umożliwienie Seniorom gminy zgłaszanie swoich problemów, uwag, spostrzeżeń.

Ustalono, iż dotychczasowa formuła dyżurów zostanie zachowana także w następnym kwartale i tak ustalono harmonogram dyżurów na III kwartał 2023 r. w godzinach 10.00 – 12.00:

 • Chorula (CAW Chorula) – 04.07.2023 r., wyjątkowo w godz. 16.00 - 18.00 – p. Dariusz Wandrowski;
 • Kamionek (Sołtysówka) - 04.07.2023 r. – p. Renata Fesser,
 • Malnia (świetlica młodzieżowa) – 04.07.2023 r. – p. Jan Nadbrzeżny,
 • Górażdże (świetlica młodzieżowa) – 05.07.2023 r. – p. Józef Reinert,
 • Kamień Śląski (świetlica młodzieżowa) – 04.07.2023 r. – p. Irmgarda Morawiec,
 • Obrowiec (salka DFK) – 05.07.2023 r. – p. Krystyna Zając,
 • Zakrzów i Dąbrówka (świetlica młodzieżowa w Zakrzowie) – 04.07.2023 r.-
  p. Wiktor Gabor,
 • Odrowąż (CAW Odrowąż) – 02.07.2023 r. – p. Ilona Mandola,
 • Gogolin (CUS Gogolin, siedziba UTW) – 04.07.2023 r. – p. Maria Sapok,
 • Gogolin (CUS Gogolin, siedziba UTW) – 01.08.2023 r. – p. Henryka Sadowska,
 • Gogolin (CUS Gogolin, siedziba UTW) – 05.09.2023 r. – p. Marta Wiora.

Przewodniczący GRS dodał, iż harmonogram dyżurów przekazywany jest do publicznej wiadomości w gablotach na terenie Gminy Gogolin.

Następnie Pan Jan Nadbrzeżny przewodniczący GRS oddał głos Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie-  p. Piotrowi Czok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie - Piotr Czok podziękował za zaproszenie, życzył zaangażowania, powodzenia oraz zdrowia dla nowo wybranego składu Rady Seniorów. Głos zabrał Burmistrz Gogolina, który również pogratulował wszystkim członkom nowej rady, proponując aby zorganizować spotkanie robocze aby móc podyskutować o potrzebach, problemach w środowisku senioralnym, porozmawiać o tym co należy usprawnić lub poprawić żeby szczególnie osobom w wieku senioralnym żyło się lepiej.

Burmistrz Gogolina zaprosił wszystkich na Międzynarodowe Dni Partnerstwa z okazji 800 – lecia Gogolina na którym za przysłowiową złotówkę będzie można kupić kołacz czy kawę.

Pan Jan Nadbrzeżny przewodniczący GRS zapytał czy ktoś chciałby omówić jakąś sprawę bądź zapytanie.

Brak

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył
I Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów III kadencji w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

 

                                      Przewodniczący
                        Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

Protokołowała:                                                                                             Jan Nadbrzeżny

Anna Gebauer                                               

  

                                                          

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na posiedzenie.

 

 

PDFProtokół z I posiedzenia GRS - skan z odrecznym podpisem.pdf (409,83KB)