Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WS.III.6220.6.2023.ES

WS.III.6220.8.2023.ES                                                                                                                       Gogolin, dnia 24 sierpnia 2023r.

 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

Burmistrz Gogolina, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094),

 

zawiadamia Strony postępowania

 

wydaniu dla PGB Energetyka 14 Sp. z o.o. decyzji odmawiającej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.13.2015 z 06 sierpnia 2018r. dla  przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia  na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin”

Od ww. decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego)  

   Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 33), w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.30.

Treść ww. decyzji została udostępniona również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

(niniejsze obwieszczenie umieszczono):

  • na tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl, Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Zakrzów (obręb Zakrzów Gmina Gogolin), obręb Jasiona  (Gmina Zdzieszowice)

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).

 

 

PDFdecyzja WS.III.6220.6.2023.ES.pdf (954,59KB)