Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WS.III.6220.10.2023.ES

WS.III.6220.10.2023.ES                                                                                                                                      Gogolin, dnia 06 września 2023 r.

Zawiadomienie

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), w związku z art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z prowadzonym na wniosek Pana Mateusza Maślanki pełnomocnika Zakładów Wapienniczych LHOIST SA postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MWp wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 193/1 i 163/53, obręb Górażdże, gmina Gogolin, powiat krapkowicki,

 

zawiadamia Strony postępowania

 1. o wydaniu przez:
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach opinii nr NZ.9022.132.2023.GJ z 10.08.2023 r. o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji;
 • Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinii nr GL.ZZŚ.3.4901.147.2023.MO z 09.08.2023 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz określającej warunki jej realizacji;
 • Uzupełnieniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w piśmie z 16.08.2023 r.
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu postanowienia nr WOOŚ.4220.280.2023.AK.2 z 01.07.2023 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji;
 1. o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Informuje się, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, Wydział Środowiska, pokój nr 33, w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.30.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
 • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: .

 

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

niniejsze zawiadomienie umieszczono:

 • na tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
 • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
 • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Górażdże (obręb Górażdże)

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).