Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WS.III.6220.13.2023.ES

WS.III.6220.13.2023ES                                                                                                            Gogolin, dnia 13 września 2023 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Burmistrz Gogolina na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. U. z 2023 r. poz. 775)  zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 49 Kpa

zawiadamia Strony postępowania

  • wszczęciu na wniosek Cambria Energy Sp. z o.o., postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa farmy fotowoltaicznej Gogolin1”,  planowanego do realizacji na działkach nr: 498/1, 496, 499, 500 w obrębie Kamionek;
  • o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia braków formalnych we wniosku o wydanie decyzji
    o środowiskowych uwarunkowaniach (pismo nr WS.III.6220.13.2023.ES z 27.07.2023 r.);
  • o uzupełnieniu wniosku przez Inwestora przy piśmie z dnia 28.08.2023 r.;
  • o korekcie wniosku w przedmiocie usunięcia z zakresu przedsięwzięcia działki nr 497 obręb Kamionek;
  • o  wystąpieniu w pismach nr WS.III.6220.13.2023.ES z 13.09.2023 r. do:  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z dokumentacją sprawy, w tym z Kartą informacyjną przedsięwzięcia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, Wydział Środowiska, pokój nr 33. Strony mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej i ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, Wydział Środowiska, pokój nr 33, lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: 

Zawiadomienie wywiesza się na 14 dni

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

niniejsze zawiadomienie umieszczono:

  • na tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Kamionek (obręb Kamionek)

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).