Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WS.III.6220.4.2023.ES

WS.III.6220.4.2023.ES                                                                                                                      Gogolin, dnia 13 września 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), w ramach prowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania instalacji do produkcji cementu poprzez zastosowanie granulowanego żużla wielkopiecowego jako odpadu wraz z przebudową hali gipsu dla potrzeb magazynowania granulowanego żużla wielkopiecowego jako odpadu na terenie cementowni Górażdże Cement S.A. w Choruli”  z wniosku złożonego w dniu 15.03.2023 r. przez Górażdże Cement SA.

 

podaje do publicznej wiadomości:

 1. informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania instalacji do produkcji cementu poprzez zastosowanie granulowanego żużla wielkopiecowego jako odpadu wraz z przebudową hali gipsu dla potrzeb magazynowania granulowanego żużla wielkopiecowego jako odpadu na terenie cementowni Górażdże Cement S.A. w Choruli”;
 2. możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy, tj. z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami;
 3. że, organem właściwym do wydania ww. decyzji jest Burmistrz Gogolina, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu;
 4. możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania;
 5. że,  organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

 

Zawiadomienie wywiesza się na okres 30 dni.

 

Informuje się, że dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 33, w poniedziałek w godzinach od 730 do 1630, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.30.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
 • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6, 47-320 Gogolin;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: .

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 30 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

(niniejsze zawiadomienie umieszczono):

 • na tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie
 • na stronie internetowej: BIP Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl
 • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Chorula (obręb Chorula)

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).