Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr II_3_2023 w sprawie przyjęcia Programu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie III kadencji na lata 2023-2027

 

UCHWAŁA  NR II/ 3 /2023

GMINNEJ RADY SENIORÓW W GOGOLINIE

z dnia 26 września 2023 r.

 

w sprawie przyjęcia Programu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie III kadencji
na lata 2023 - 2027.

 

      Na podstawie §12 ust.1 załącznika do Uchwały Nr V/24/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, Gminna Rada Seniorów uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Program Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie III kadencji
na lata 2023 - 2027, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Gminnej Rady Seniorów

w Gogolinie

 

Jan Nadbrzeżny

 

 

 Załącznik do uchwały
                                                 Nr II/3/2023 z dnia 26 września 2023 r.

 

 

PROGRAM

GMINNEJ RADY SENIORÓW W GOGOLINIE

(III kadencji na lata 2023 - 2027)

 

 

Cele i zadania

 

 

Realizatorzy
i partnerzy

 

Uwagi

 

I. Integracja środowiska osób starszych, poprawa warunków ich życia.

 

1. Dbałość o należytą informację dla seniorów zamieszczaną na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz sołectwach, na e-stronie Gminy,
w CUS, w lokalnej prasie.

 

2. Organizowanie spotkań informacyjnych dla seniorów w poszczególnych miejscowościach.

 

3. Prowadzenie punktu doradztwa dla seniorów(dyżury okresowe członków GRS)

 

 

4. Rozważenie możliwości uruchomienia „telefonu życzliwości” oraz inicjatyw usprawniających bezpieczne funkcjonowanie seniorów.

 

5. Szkolenia oraz bezpłatne porady prawne dla seniorów.

 

 

6. Wspieranie wszelkich inicjatyw dla poprawy warunków życia seniorów np. utworzenia mieszkań wspomaganych i serwisowanych, budowie małych mieszkań.

 

7. Wnioskowanie o usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz wprowadzanie rozwiązań ułatwiających przemieszczanie się seniorów na obszarze gminy i powiatu (wspieranie władz samorządowych naszej gminy w tworzeniu ścieżek rowerowych
oraz reaktywacji połączeń autobusowych sołectw z Gogolinem
i Krapkowicami).

 

8. Inspirowanie obchodów Dni Seniora, „Senioriady”.

 

9. Wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne dotyczące jakości usług dla seniorów.

 

10. Wydawanie opinii, formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów, czynne uczestnictwo   w tworzeniu polityki senioralnej gminy w ramach gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 

11. Włączanie seniorów do współpracy w swoim środowisku oraz
z seniorami z zaprzyjaźnionych miast.

 

12. Wspieranie wszelkich działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa, w tym ochronę seniora jako konsumenta w szczególności przed nieuczciwymi akwizytorami.

 

13. Udział w projektach aktywizujących środowisko seniorów.

 

14. Spotkania integracyjne z seniorami przebywającymi w domach spokojnej starości i zakładach opiekuńczo-leczniczych.

 

 

 

 

Urząd Miejski w Gogolinie, sołtysi

 

 

Przy współpracy z radami sołeckimi

 

Dyżury członków GRS

w ramach wolontariatu w siedzibie CUS i sołectwach

 

 

Punkty porad prawnych prowadzone w powiecie krapkowickim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z Wydziałem Promocji i Rozwoju Gospodarczego UM

 

 

II. Wspieranie aktywności ludzi starszych. Profilaktyka                               i promocja zdrowia.

 

1.Wspieranie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej świadomości zdrowotnej seniorów.

 

2. Wspieranie badań socjologicznych w środowisku seniorów.

 

3. Inicjowanie i wspieranie programów profilaktyki zdrowotnej.

 

4.Wspieranie działań podnoszących świadomość w zakresie nawyków żywieniowych, badań profilaktycznych, aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego.

 

5. Sprzyjanie tworzeniu przyjaznych i bezpiecznych seniorom miejsc aktywnego wypoczynku (place i parki rekreacji ruchowej).

 

6. Udział w konkursach i zawodach sportowych w konkurencjach dostosowanych dla seniorów. Zawody rekreacyjno-sportowe „Senior na Start”. Współpraca ze środowiskami seniorów z sąsiednich gmin i miast zaprzyjaźnionych.

 

7. Zachęcanie seniorów do udziału w wycieczkach rowerowych, zajęciach na basenie, nordic walking oraz w innych formach rekreacji ruchowej.

 

8. Promowanie wiedzy ekologicznej, inicjowanie akcji ochrony  środowiska naturalnego np. poprzez wspólne z młodzieżą szkolną obchody Światowego Dnia Ziemi (II dekada kwietnia), sadzenia drzew
i oczyszczania terenów zielonych.

 

Wydział Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Gogolinie,

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie,

Centrum Usług Społecznych w Gogolinie,

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminna Rada Seniorów

 

III. Przełamywanie stereotypów na temat starości i seniorów, budowanie ich autorytetu.

 

1. Integracja wielopokoleniowa, współpraca z placówkami oświatowymi (spotkania integracyjne, wyjazdy, festyny, wzajemna nauka w relacjach uczeń – senior np. obsługi komputera i korzystania z internetu, konkursy typu: jak pomagam osobom starszym i niepełnosprawnym.

 

2. Publikowanie w prasie lokalnej zapowiedzi imprez dla seniorów.

 

 

 

wspólnie z Wydziałem Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej UM, Gminnym Centrum Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną

 

IV. Zapewnienie seniorom dostępu do edukacji i kultury.

 

1. Zachęcanie seniorów do udziału w imprezach i wydarzeniach kulturalnych, takich jak: wykłady, prelekcje, spotkania tematyczne, udział w wystawach i targach, w warsztatach z psychologiem.

 

 

 

jak wyżej

 

V. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami.

 

W realizacji niniejszego programu Gminna Rada Seniorów współpracuje
z Burmistrzem Gogolina i Radą Miejską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym  Ośrodkiem  Zdrowia, Gminnym Centrum Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną, Zespołem Rekreacyjno-Sportowym, Domem Spokojnej Starości św.Barbara w Kamionku, Strażą Miejską i Posterunkiem Policji w Gogolinie, z sołtysami wsi, „Caritas”, stowarzyszeniami
i organizacjami senioralnymi w tym z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z Klubem Seniora oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku, z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej.

 

 

 

VI. Udział w obchodach 800-lecia Gogolina.

1.Udział w akcjach „800 drzew na 800 – lecie Gogolina” oraz „800 – kilometrów na 800 – lecie Gogolina”

 

 

 

 

 

PDFUchwała nr II_3_2023 w sprawie przyjęcia Programu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie III kadencji na lata 2023-2027.pdf (277,78KB)