Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 26 października 2023r.

w sprawie przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28 i 1688) w związku z art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz Uchwały Nr LXX/744/2023 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030.

Burmistrz Gogolina ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze rewitalizacji wymienieni w Art. 2 Ustawy o rewitalizacji, m.in.:

  • mieszkańcy,
  • właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na terenie miasta, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, organy doradcze i konsultacyjne gminy;
  • organy administracji publicznej oraz inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 03.11.2023 r. do dnia 01.12.2023 r. w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.gogolin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gogolin.pl, który należy przesłać na adres lub złożyć osobiście/przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Gogolinie; formularz konsultacyjny dostępny jest także w wersji online pod linkiem
https://ankieta.deltapartner.org.pl/gogolin_kr_formularz

2) zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online
link do ankiety https://ankieta.deltapartner.org.pl/gogolin_kr_ankieta

3) otwartego spotkania konsultacyjnego on-line, podczas którego zbierane będą uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikiem. Spotkanie zaplanowano na dzień 14.11.2023 r. godz. 14:30,
link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/83039737320?pwd=QUVrR3JvZFBCK3hXSG5kdGpCZkROdz09

Uwagi do projektu można składać w okresie 3.11.2023 r. – 01.12.2023 r. w formie:

a) papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza konsultacyjnego do Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin,

b) elektronicznej poprzez:

  • przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres
  • wypełnienie elektronicznego formularza uwag https://ankieta.deltapartner.org.pl/gogolin_kr_formularz
  • wypełnienie elektronicznego formularza ankiety https://ankieta.deltapartner.org.pl/gogolin_kr_ankieta

c) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego on-line, które odbędzie się w dniu 14.11.2023 r. godz. 14:30,

d) ustnej do protokołu.

W przypadku dostarczenia formularza za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, która zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych gminy.

5. Zgłoszenie uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, email, nr telefonu.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informuje się, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gogolin z siedzibą przy ul. Krapkowickiej 6, 47-320 Gogolin. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: . Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.gogolin.pl.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

PDFObwieszczenie - konsultacje projektu uchwały wersja dostępna.pdf (460,95KB)
PDFObwieszczenie - konsultacje projektu uchwały skan.pdf (1,03MB)
PDFProjekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf (313,71KB)
DOCXFormularz konsultacji projektu uchwały.docx (27,19KB)
PDFFormularz konsultacji projektu uchwały.pdf (419,72KB)